Pro publico bono

Pytanie 162

Mam problem rodzinny. Mam syna oraz wnuczka. Syn jest po rozwodzie. Nie ma pracy ju?? od wielu lat. Mimo to S?d zas?dzi?? alimenty w kwocie 200z?? miesi?cznie. Syn nie ma z czego tego zap??aci?. Dlaczego s?d zas?dza alimenty od bezrobotnych? Czy mi te?? gro??? alimenty na mojego wnuczka? Nie widz? przeszkód aby je p??aci?, ale wpierw musz? mie? z czego, a moja renta nie przekracza 1000z??.Zgodnie z art. 133 §1 KRO, rodzice obowi?zani s? do ??wiadcze?? alimentacyjnych wzgl?dem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzyma? si? samodzielnie, chyba ??e dochody z maj?tku dziecka wystarczaj? na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Zakres ??wiadcze?? alimentacyjnych zale??y od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i maj?tkowych mo??liwo??ci zobowi?zanego (art. 135 §1 KRO). Sam obowi?zek alimentacyjny, jak i zakres ??wiadcze?? zosta?? stwierdzony prawomocnym wyrokiem s?dowym. Sytuacja wygl?da wi?c tak, ??e na chwil? obecn? Pani syn musi partycypowa? w kosztach utrzymania wnuczki poprzez zap??at? kwoty 200z?? miesi?cznie.  Art. 138 KRO przewiduje mo??liwo??? zmiany orzeczenia dotycz?cego obowi?zku alimentacyjnego, ale tylko w przypadku zmiany stosunków, jakie nast?pi??y po wydaniu wyroku, czyli np. gdyby zmieni??y si? potrzeby dziecka, albo mo??liwo??ci zarobkowe pana syna. Przy czym nale??y podkre??li?, ze chodzi tu o mo??liwo??ci zarobkowe, a nie aktualnie osi?gane dochody. Fakt, i?? Pani syn nie posiada sta??ej pracy, nie stanowi wi?c sam w sobie podstawy do uchylenia si? przez niego od obowi?zku alimentacyjnego.  
Pragn? zauwa??y?, ze niep??acenie alimentów mo??e ponie??? za sob? bardzo niekorzystne reperkusje dla Pani syna. Jego by??a ma????onka jest w posiadaniu tytu??u wykonawczego, i w ka??dej chwili mo??e skierowa? spraw? do komornika. W przypadku bezskuteczno??ci egzekucji osoba uprawniona mo??e z??o??y? do organu w??a??ciwego wierzyciela (to jest: wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w??a??ciwego ze wzgl?du na miejsce zamieszkania uprawnionego) wniosek o podj?cie dzia??a?? wobec d??u??nika alimentacyjnego, za???czaj?c do niego za??wiadczenie organu prowadz?cego post?powanie egzekucyjne (komornika) o bezskuteczno??ci egzekucji. W przypadku otrzymania takiego wniosku, b?d? w przypadku przyznania osobie uprawnionej ??wiadczenia z funduszu alimentacyjnego organ w??a??ciwy wierzyciela wyst?puje z wnioskiem do organu w??a??ciwego d??u??nika o podj?cie dzia??a?? wobec d??u??nika alimentacyjnego. Po otrzymaniu takiego wniosku, organ w??a??ciwy d??u??nika w pierwszej kolejno??ci przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej d??u??nika alimentacyjnego, a tak??e jego stanu zdrowia oraz przyczyn nie??o??enia na utrzymanie osoby uprawnionej, odbiera tak??e od niego o??wiadczenie maj?tkowe pod rygorem odpowiedzialno??ci karnej za sk??adanie fa??szywych zezna??. W przypadku gdy d??u??nik alimentacyjny nie mo??e wywi?za? si? ze swoich zobowi?za?? z powodu braku zatrudnienia, organ w??a??ciwy d??u??nika zobowi?zuje d??u??nika alimentacyjnego do zarejestrowania si? jako bezrobotny albo jako poszukuj?cy pracy w przypadku braku mo??liwo??ci zarejestrowania si? jako bezrobotny, a tak??e informuje w??a??ciwy powiatowy urz?d pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej d??u??nika alimentacyjnego. W przypadku, gdy d??u??nik alimentacyjny uniemo??liwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmawia z??o??enia o??wiadczenia maj?tkowego, zarejestrowania si? w powiatowym urz?dzie pracy jako bezrobotny albo poszukuj?cy pracy b?d?? te?? bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyj?cia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac spo??ecznie u??ytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udzia??u w szkoleniu, sta??u lub przygotowaniu zawodowym doros??ych - organ w??a??ciwy d??u??nika sk??ada wniosek o ??ciganie za przest?pstwo okre??lone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z pó??n. zm.27)) oraz kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy d??u??nika alimentacyjnego. Zgodnie z powo??anym przepisem Kodeksu karnego, ten, kto uporczywie uchyla si? od wykonania ci????cego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia s?dowego obowi?zku opieki przez nie??o??enie na utrzymanie osoby najbli??szej lub innej osoby i przez to nara??a j? na niemo??no??? zaspokojenia podstawowych potrzeb ??yciowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno??ci albo pozbawienia wolno??ci do lat 2. Na podstawie wniosku organu w??a??ciwego d??u??nika starosta wydaje decyzj? o zatrzymaniu prawa jazdy. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy nast?puje na wniosek organu w??a??ciwego d??u??nika, gdy d??u??nik umo??liwi przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, z??o??y o??wiadczenie maj?tkowe, zarejestruje si? jako bezrobotny albo poszukuj?cy pracy, podejmie prac? albo inn? form? aktywizacji zawodowej zaproponowan? przez powiatowy urz?d pracy. 
Wy??ej przywo??ane regulacje wskazuj?, i?? d??u??nicy alimentacyjni s? traktowani w do??? rygorystyczny sposób. Z tego powodu mo??liwo??ci uchylenia si? d??u??nika od ci????cych na nim  zobowi?za?? s? stosunkowo ma??e. Dlatego raczej nie powinna si? Pani obawia?, ze to Pani b?dzie musia??a ??o??y? na utrzymanie wnuczki, aczkolwiek sytuacja taka nie jest niemo??liwa. Obowi?zek dostarczania ??rodków utrzymania, a tak??e wychowania obci???a zgodnie z art. 128 KRO krewnych w linii prostej (a wi?c tak??e dziadków) oraz rodze??stwo. Obowi?zek alimentacyjny obci???a zst?pnych przed wst?pnymi, a je??eli jest kilku zst?pnych, to obci???a tych bli??szych stopniem. Gdyby wi?c rzeczywi??cie nie by??o mo??liwo??ci uzyskania odpowiednich ??rodków na utrzymanie dziecka od jego rodziców, s?d móg??by na??o??y? ten obowi?zek na jego dziadków.<< powrót do listy pytań