Pro publico bono

Pytanie 163

Czy warto korzysta? z us??ug biura dochodzenia odszkodowa???   Nie warto. Najlepszych dowodów dostarcza praktyka. Firmy dochodz?ce odszkodowa?? od ubezpieczycieli zwykle bazuj? na naiwno??ci poszkodowanych. Rzekomo oferuj? darmow? pomoc, ale w praktyce pobieraj? bole??nie wysokie wynagrodzenie. Najcz???ciej jest ono „procentowo” uzale??nione od uzyskanego odszkodowania, przy czym zazwyczaj kancelarie odszkodowawcze celuj? w okolice 30% uzyskanych kwot. Moim zdaniem w ten sposób dochodzi do ponownego skrzywdzenia, tym razem przez biuro ??wiadcz?ce „pomoc”, osoby wcze??niej ju?? poszkodowanej.
   Pozyskiwane odszkodowanie w sytuacji gdy dzia??a po??rednik nie ró??ni si? co do wysoko??ci od odszkodowania, które by??oby przyznane gdyby on nie dzia??a??. Ubezpieczyciele maj? bowiem swoje procedury likwidacji szkód, a te nie przewiduj? „podwy??szenia” wyp??aty w przypadku ujawnienia si? firmy odszkodowawczej. Zatem je??eli poszkodowany b?dzie dzia??a?? sam, nie straci 30% nale??nego mu odszkodowania.
   Oczywi??cie firmy ubezpieczeniowe nie wyp??acaj? odszkodowa?? w sposób rozrzutny. Fakt ten nap?dza klientów do biur odszkodowawczych. Jednak pami?tajmy, ??e odszkodowania s? i b?d? ustalane przez ubezpieczyciela na niskim poziomie i na to biuro dochodzenia roszcze?? nie ma i nie b?dzie mia??o ma wp??ywu.
   Szans? na powi?kszenie odszkodowania jest w??a??ciwie jedynie post?powanie s?dowe. Niestety na tym etapie kancelaria odszkodowawcza jest ju?? poszkodowanemu kompletnie zb?dna. Odwrotnie, aby powi?kszy? odszkodowanie, lepiej aby taka kancelaria nie obci???a??a ju?? swoim bytem osoby poszkodowanej. Niestety raz z??apany klient zwykle nie ma jak uwolni? si? od biura odszkodowawczego. Z kolei proces s?dowy prowadzony powinien by? przez radc? prawnego, wzgl?dnie adwokata. Jego wynagrodzenie nie b?dzie si?ga? 30% uzyskanych kwot tak jak w przypadku kancelarii odszkodowawczej. Przyk??adowo radca prawny za prowadzenie sprawy skomplikowanego z??amania prawej r?ki prawor?cznego poszkodowanego, mo??e pobra? wynagrodzenie w kwocie minimalnej 3.600 z??, ewentualnie jeszcze premi? za zwyci?stwo (success fee). Przy czym jego wynagrodzenie, w przeciwie??stwie do wynagrodzenia kancelarii odszkodowawczej, jest zazwyczaj p??acone ostatecznie przez ubezpieczyciela przegrywaj?cego proces. Wynagrodzenie po??rednika ubezpieczeniowego nigdy nie jest pokrywane przez ubezpieczyciela, a zatem niestety pomniejsza ono nale??ne poszkodowanemu odszkodowanie.
    Tytu??em przyk??adu powo??ajmy si? na faktycznie prowadzon? i zako??czon? wyrokiem S?du Okr?gowego spraw?. Dwoje z powodów domaga??o si? odszkodowania w kwotach po oko??o 90.000 z?? dla ka??dego z nich. Spraw? prowadzi?? radca prawny, powodowie nie skorzystali z „pomocy” kancelarii odszkodowawczej. Wyrok niemal w ca??o??ci uwzgl?dnia?? ???danie pozwu. Razem z odsetkami powodowie uzyskali kwoty przekraczaj?ce 100.000 z??. Wynagrodzenie radcy prawnego w ???cznej kwocie 7.200,- z?? pokry?? pozwany. Umówiona premia za sukces wynios??a dodatkowo ???cznie dalsze 5.000,- z??. W sumie wi?c oboje powodowie uzyskali nieca??e 200.000,- z?? (z odsetkami, po odj?ciu wszelkich kosztów). Gdyby w sprawie poszkodowani podpisali umow? z biurem dochodzenia roszcze?? odszkodowawczych radca prawny i tak pobra??by wynagrodzenie w kwocie 7.200,- z??. Niestety na rachunek poszkodowanych ostatecznie wp??yn???aby kwota oko??o 140.000 z??. Co istotne – biuro odszkodowawcze w toku procesu nic ju?? nie robi (nie tylko nie musi, ale wr?cz nie mo??e nic zrobi? z powodu braku uprawnie??). Wynagrodzenie w kwocie 60.000,- z?? pobra??oby tylko z tego powodu, ??e zapad?? wyrok.
    Dlatego w??a??nie nie warto korzysta? z pomocy biura dochodzenia roszcze??. Nawet je??eli kilka biur zabiega o wzgl?dy poszkodowanego to nie wolno ogranicza? si? do ofert sk??adanych tylko przez te biura. Warto samemu ustali? warto??? us??ugi w kancelarii radcy prawnego. Zwykle b?dzie ona ni??sza, jak wida? na powy??szym przyk??adzie, na przyk??ad o 60.000 z??.<< powrót do listy pytań