Pro publico bono

Pytanie 164

Czy kancelarie odszkodowawcze przyjmuj? zlecenia dochodzenia odszkodowa?? spornych i w?tpliwych, czy jedynie takich, które s? „pewne”?
   Biura dochodzenia odszkodowa?? mog? przyj?? do prowadzenia spraw? ryzykown?, ale zwykle tylko do etapu potrzeby wy??o??enia ??rodków finansowych (np.: wpisu od pozwu, zaliczki na bieg??ego s?dowego). Mog? przyk??adowo w takiej sprawie wys??a? bezskuteczne wezwanie do zap??aty.
   Co do zasady, podobnie jak inne firmy nastawione na zysk, nie podejmuj? aktywno??ci wówczas, je??eli na sprawie nie da si? zarobi?. Je??eli zatem po??rednik deklaruje pomoc i rzeczywi??cie dzia??a, najprawdopodobniej efektem takiego post?powania b?dzie utrata przez poszkodowanego poka??nej cz???ci odszkodowania (ok. 20 - 30 procent).
   Adekwatn? diagnoz? wysokiego ryzyka zaboru przez kancelari? odszkodowawcz? swojemu klientowi cz???ci jego odszkodowania jest samo zaoferowanie pomocy. Je??eli pomoc w dochodzeniu odszkodowania oferuje kilka firm, to znaczy, ??e poszkodowany zapewne dozna?? powa??nych urazów i firmy te uzna??y, ??e pieni?dze jakie mo??na na takim przypadku zarobi? s? bardzo du??e.
   Najlepszym rozwi?zaniem jest odmowa podpisywania umowy z ka??dym jednym biurem dochodzenia roszcze??, a ju?? szczególnie wówczas, gdy mniej lub bardziej napastliwie swoj? ofert? przedstawia kilka z nich na raz.
    Tytu??em przyk??adu powo??ajmy si? na faktycznie prowadzon? i zako??czon? wyrokiem s?du spraw? odszkodowawcz?. Dwoje z powodów domaga??o si? od ubezpieczyciela odszkodowania w kwotach po oko??o 90.000 z?? dla ka??dego z nich. Spraw? prowadzi?? radca prawny, powodowie nie skorzystali z „pomocy” kancelarii odszkodowawczej, mimo ??e wielokrotnie ró??ne biura oferowa??y swoje us??ugi. Okoliczno??ci sprawy nie pozostawia??y bowiem w?tpliwo??ci, ??e po??rednicy w dochodzeniu odszkodowa?? mog? na sprawie zarobi? wysokie prowizje (w ich ??argonie : sprawa by??a „pewna”, czy te?? „rokuj?ca”). W celu pozyskania klientów biura nawet k??amliwie licytowa??y si? na kwoty jakie s? w stanie uzyska?.
   Wyrok s?du niemal w ca??o??ci uwzgl?dnia?? ???danie pozwu. Razem z odsetkami ka??dy z powodów na bazie tego wyroku uzyska?? zas?dzenie kwoty przekraczaj?cej 100.000 z??. Wynagrodzenie radcy prawnego w ???cznej kwocie 7.200,- z?? pokry?? pozwany. Umówiona premia za sukces wynios??a dodatkowo ???cznie dalsze 5.000,- z??. W sumie wi?c oboje powodowie uzyskali nieca??e 200.000,- z?? (z odsetkami, po odj?ciu wszelkich kosztów). Gdyby w sprawie poszkodowani podpisali umow? z biurem dochodzenia roszcze?? odszkodowawczych radca prawny i tak pobra??by wynagrodzenie w kwocie 7.200,- z??. Niestety na rachunek poszkodowanych ostatecznie wp??yn???aby kwota oko??o 140.000 z??. Co istotne – biuro odszkodowawcze w toku procesu nic ju?? nie robi (nie tylko nie musi, ale wr?cz nie mo??e nic zrobi? z powodu braku uprawnie??). Wynagrodzenie w kwocie 60.000,- z?? pobra??oby tylko z tego powodu, ??e zapad?? wyrok.<< powrót do listy pytań