Pro publico bono

Pytanie 165

Uwa??am, ??e zosta??am oszukana przez firm? dochodz?c? roszcze?? odszkodowawczych. Czy mog? domaga? si? naprawienia wyrz?dzonej mi szkody? Oni nic nie zrobili, a przyznane mi odszkodowanie drastycznie pomniejszyli, zachowuj?c dla siebie cz???? mojego odszkodowania.
    Problem z firmami dochodz?cymi roszcze?? polega na tym, ??e zwykle pobieraj? one tytu??em wynagrodzenia procentowo ustalon? warto??? przyznanego odszkodowania. Ma Pani racj?, ??e ostatecznie wynagrodzenie to jest najcz???ciej zupe??nie nieadekwatne do wykonanych czynno??ci.
    Pami?tajmy przy tym, ??e biura odszkodowawcze mog? zrobi? dok??adnie to samo, i tylko to samo, co ich klient. Je??eli klient uleg?? wypadkowi i za???da odszkodowania to ubezpieczyciel je wyp??aci albo odmówi wyp??aty. Ubezpieczyciel zachowa si? identycznie tak??e wówczas, gdy w imieniu klienta wyp??aty za???da po??rednik. Je??eli wi?c zawar??a Pani umow? z biurem dochodzenia roszcze?? odszkodowawczych, a ubezpieczyciel wyp??aci?? odszkodowanie, to cz???? tej kwoty zabierze Pani po??rednik. Gdyby nie zawar??a Pani takiej umowy to ca??e odszkodowanie trafi??oby do Pani, a gdyby nie zosta??o przyznane, to znaczy, ??e nie zosta??oby przyznane równie?? wówczas gdyby dzia??a??a agencja dochodzenia odszkodowa??.
   Zg??oszenie szkody zwykle wymaga wype??nienia formularza dostarczonego przez ubezpieczyciela (lub udzielenia telefonicznie odpowiedzi na zadane pytania). Poszkodowany który potrafi pisa? lub mówi?, mo??e zg??osi? szkod? z identycznym skutkiem jakby zg??asza?? j? po??rednik. Nie jest to nic trudnego. Potem i tak post?powanie likwidacyjne – wy???cznie na swój koszt – poprowadzi ubezpieczyciel. Zapewne za???da jaki?? dokumentów, ale za???da ich tak czy inaczej, równie?? wówczas gdy dzia??a kancelaria odszkodowawcza. Nie dziwi zatem to, ??e istnieje spora grupa osób pokrzywdzonych dzia??aniem biura dochodzenia odszkodowa??. W sumie za zupe??nie prost? us??ug? osoby poszkodowane musia??y odda? po??rednikowi oko??o 30 % swojego odszkodowania.
   W przepisach mamy kilka mo??liwo??ci dochodzenia szkód wyrz?dzonych przez kancelari? odszkodowawcze czy biura dochodzenia roszcze?? je??eli w umowie zastrzeg??y dla siebie zbyt wysokie wynagrodzenie. My??l? tu o art. 388 kodeksu cywilnego, który reguluje kwesti? wyzysku. Zgodnie z tym przepisem je??eli jedna ze stron, wyzyskuj?c przymusowe po??o??enie, niedo???stwo lub niedo??wiadczenie drugiej strony, w zamian za swoje ??wiadczenie przyjmuje albo zastrzega dla siebie lub dla osoby trzeciej ??wiadczenie, którego warto??? w chwili zawarcia umowy przewy??sza w ra???cym stopniu warto??? jej w??asnego ??wiadczenia, druga strona mo??e ???da? zmniejszenia swego ??wiadczenia lub zwi?kszenia nale??nego jej ??wiadczenia, a w wypadku gdy jedno i drugie by??oby nadmiernie utrudnione, mo??e ona ???da? uniewa??nienia umowy.
   Mankamentem walki z po??rednikiem ubezpieczeniowym w oparciu o instytucj? wyzysku jest to, ??e uprawnienia poszkodowanego w wypadku (a potem pokrzywdzonego przez kancelari? odszkodowawcz? zbyt wysok? prowizj?) wygasaj? z up??ywem lat dwóch od dnia zawarcia umowy. Wobec d??ugotrwa??o??ci procesów s?dowych w chwili, gdy roszczenia z art. 388 k.c. wygasaj? pokrzywdzony nie wie jeszcze jak wielkie pieni?dze zabierze mu biuro odszkodowawcze, zatem nie da si? oceni? adekwatno??ci wynagrodzenia w stosunku do ??wiadczenia wzajemnego.
  Innym or???em do walki z kancelariami odszkodowawczymi jest art. 58 § 2 k.c., który stanowi, ??e niewa??na jest czynno??? prawna sprzeczna z zasadami wspó????ycia spo??ecznego. Niestety jest to formu??a bardzo ocenna. Tylko w wyj?tkowych, skrajnych przypadkach mo??e by? zastosowana. Zatem samo wysokie wynagrodzenie bardzo cz?sto nie b?dzie mog??o skutecznie pos??u??y? do zwalczania umowy z biurem odszkodowawczym. W ko??cu ka??dy ma prawo umówi? si? niem?drze, równie?? osoba poszkodowana w wypadku.
    Konkluduj?c : lepiej nie podpisa?, ni?? straci?.<< powrót do listy pytań