Pro publico bono

Pytanie 166

W zesz??ym roku mia??em wypadek. Dosz??o do z??amania ko??czyny dolnej na skutek upadku na chodniku. Z ulicy zabra??o mnie pogotowie. Po udzieleniu mi pomocy medycznej w szpitalu, zosta??em wypisany. Gdy wróci??em do domu czeka?? ju?? na mnie przedstawiciel jednej z firm odszkodowawczych. Sk?d oni wzi?li mój adres? Przecie?? dane osobowe podlegaj? ochronie. Czy mog? im wytoczy? proces?Po pierwsze trzeba zna? dok??adne dane biura dochodzenia roszcze??. Zwykle dzia??aj? one jako przedsi?biorcy jednoosobowi. Te wi?ksze maj? form? spó??ek akcyjnych. Osoba wys??ana do poszkodowanego celem nak??onienia go do podpisania umowy nie podaje danych kancelarii odszkodowawczej w której imieniu dzia??a. Klient mo??e dowiedzie? si? o tych danych dopiero z umowy. Skoro umowy Pan nie podpisa??, i s??usznie, to nie ma pewno??ci (nie ma dowodu), ??e Pana dane osobowe – zapewne w nielegalny sposób – wyprowadzi??a akurat ta konkretna firma dochodzenia roszcze??.
    Gdyby jednak istnia??a pewno???, ??e tak zwany „naganiacz” zosta?? przys??any przez konkretn? osob?, to mo??na by by??o domaga? si? od takiej osoby zado???uczynienia. A to dlatego, ??e agencje dochodzenia odszkodowa?? najcz???ciej przetwarzaj? dane osobowe ofiar wypadków w sposób bezprawny. Nielegalnych sposobów pozyskiwania danych przez biura dochodzenia odszkodowa?? jest bardzo wiele, przyk??adowo mo??na wskaza? takie ??ród??a jak:
1. nieoficjalna informacja przekazana przez piel?gniark? maj?c? styczno??? z pacjentem. Rzadziej wspó??prac? z biurami odszkodowawczymi podejmuj? lekarze.
2. nieoficjalna informacja przekazana przez pracownika firmy ubezpieczeniowej,
3. nieoficjalna informacja przekazana przez Policjanta interweniuj?cego na miejscu wypadku, albo maj?cego podgl?d do bazy zdarze?? komunikacyjnych w systemie informatycznym Komendy,
4. nieoficjalna informacja przekazana przez ratownika medycznego lub kierowc? karetki pogotowia,
5. nieoficjalna informacja przekazana przez przedsi?biorc? pogrzebowego albo pracownika administracji cmentarza,
6. nieoficjalna informacja przekazana przez pracownika organu który pozyskuje wiedz? o czyjej?? ??mierci w wypadku (ZUS, USC, US)
    Oczywi??cie nie jest tak, ??e zjawisko wspó??pracy z agencj? dochodzenia odszkodowa?? jest powszechne, co do zasady ludzie s? przecie?? uczciwi. Niemniej jednak pami?tajmy, ??e dzi?ki takiej informacji firmy odszkodowawcze mog? pozyska? dziesi?tki tysi?cy z??otych, zatem sta? je na hojne wynagrodzenie ryzyka, jakie podejmuje osoba powoduj?ca wyciek danych osobowych.
    Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883) o ochronie danych osobowych przez przetwarzanie danych rozumie si? jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych. Samo zbieranie danych jest ju?? przetwarzaniem. Z kolei do przetwarzania danych osobowych, czyli równie?? do ich pozyskiwania od jakiej?? osoby (art. 23 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy). Je??eli biuro dochodzenia odszkodowa?? pozyska??o Pana dane w który?? z ww. wymienionych sposobów, albo w jaki?? inny sposób, ale bez Pana zgody, to dosz??o do naruszenia. Przyjmuje si?, ??e takie naruszenie jest wymierzone przeciwko dobrom osobistym poszkodowanego, a co za tym idzie stosuje si? przepisy dotycz?ce ochrony dóbr osobistych (art. 23 i 24 k.c.). W tym zakresie najistotniejszym uprawnieniem jest prawo ???dania zado???uczynienia pieni???nego. Przyk??adowo mo??na wskaza? na wzmiankowany w Rzeczpospolitej z dnia 19.05.2012 r. wyrok dotycz?cy sprawy „wycieku” danych osobowych do Internetu. Tym tytu??em poszkodowana, której dane osobowe bez jej zgody przetworzono (w tamtym przypadku : powszechnie udost?pniono) uzyska??a zado???uczynienie w kwocie 10.000,- z??.<< powrót do listy pytań