Pro publico bono

Pytanie 17

Mieszkam w mieszkaniu miejskim, zarz?dzanym przez TBS. Nie p??aci??am czynszu i przyszed?? komornik. Po??rednik w handlu nieruchomo??ciami zaproponowa?? mi zamian? mieszkania w celu odd??u??enia. Czy warto si? zgodzi??Podejrzewam, ??e nie warto. Lepiej samodzielnie uregulowa? swoje zaleg??o??ci. Gdy op??aca si? czynsz najmu regularnie w??a??ciciel (miasto) raczej nie wypowie umowy najmu. Regularno??? uiszczania op??at czynszowych daje wi?c ??wi?ty spokój i zapewnia dach nad g??ow? (dotyczy to nawet rodziny najemcy po ??mierci). Skoro przyszed?? komornik to niew?tpliwie poza czynszem trzeba te?? op??aci? koszty post?powania egzekucyjnego.
Skoro mieszkaniem interesuje si? po??rednik to pewnie jest szansa na wykupienie tego mieszkania od miasta. Najemca mo??e mieszkanie wykupi? uzyskuj?c przy tym poka??n? bonifikat?. Warunkiem jest to, aby lokal nie by?? zad??u??ony. Zainteresowa??bym si? na Pani miejscu tak? mo??liwo??ci?, bo najpewniej za niewielk? op??at? mo??e Pani powi?kszy? swój maj?tek o prawo w??asno??ci mieszkania. A mieszkanie na wolnym rynku jest naprawd? sporo warte. Du??o wi?cej ni?? cena jak? zap??aci Pani miastu. Pewnie dlatego po??rednik proponuje Pani za??atwienie zamiany z odd??u??eniem.<< powrót do listy pytań