Pro publico bono

Pytanie 18

Mam pytanie o ró??nic? mi?dzy zastawem a przew??aszczeniem i przyw??aszczeniem.Dwa pierwsze poj?cia ???cz? si? z zabezpieczeniem praw wierzyciela.
Zastaw polega na daniu (najcz???ciej przez d??u??nika) jakie?? rzeczy ruchomej wierzycielowi, ale bez przenoszenia na niego w??asno??ci tej rzeczy. Wierzyciel t? rzecz ma, trzyma i czeka na sp??at? d??ugu. Nie jest jednak jej w??a??cicielem. Je??eli do sp??aty nie dojdzie wierzyciel mo??e z tej rzeczy si? zaspokoi? mimo, ??e nie jest jej w??a??cicielem (wpierw musi uzyska? wyrok s?dowy, potem rzecz sprzeda? przy pomocy komornika, a pieni?dze zachowa? dla siebie, ewentualnie zwróci? d??u??nikowi nadwy??k?). Zastaw mo??e wynika? z umowy pomi?dzy wierzycielem a d??u??nikiem, a czasem pojawia si? bez umowy - z mocy ustawy. Aby umowa dosz??a do skutku wymagane jest wspomniane wcze??niej przekazanie rzeczy wierzycielowi. W trakcie trwania zastawu d??u??nik – jako w??a??ciciel – mo??e rzecz sprzeda?, ale nie wp??ynie to na uprawnienia wierzyciela, który nawet i wtedy b?dzie móg?? si? z rzeczy zaspokoi?. W praktyce jednak ma??o kto kupi rzecz, której sprzedaj?cy nie ma i w zwi?zku z tym nie b?dzie móg?? jej wyda? kupuj?cemu.
Przew??aszczenie na zabezpieczenie w pe??niejszy sposób zabezpiecza wierzyciela. Przew??aszczenie zawsze wynika z umowy. Na podstawie umowy d??u??nik przenosi w??asno??? jakiej?? rzeczy na wierzyciela. Zwykle te?? ???czy si? to z wydaniem tej rzeczy nowemu w??a??cicielowi (wierzycielowi). W klasycznym przypadku po sp??acie d??ugu nowy w??a??ciciel ma obowi?zek z powrotem przenie??? w??asno??? rzeczy na poprzedniego w??a??ciciela (d??u??nika) oraz fizycznie odda? rzecz. Je??eli do sp??aty nie dojdzie wierzyciel b?d?? rzecz zatrzyma i jej warto??? zaliczy na d??ug, b?d?? j? sprzeda i cen? zaliczy na d??ug. Nadwy??k? odda? powinien d??u??nikowi. Nie musi przy tym jednak uzyska? wyroku s?dowego ani anga??owa? komornika. W przeciwie??stwie do zastawu, który jest regulowany jednoznacznymi przepisami k.c. umowa o przew??aszczenie na zabezpieczenie mo??e w ró??ny sposób regulowa? prawa wierzyciela i d??u??nika, nawet w inny sposób ni?? ten wy??ej wskazany a dotycz?cy klasycznej postaci przew??aszczenia.
Przyw??aszczenie za?? to przest?pstwo polegaj?ce na zachowaniu cudzych rzeczy dla siebie. Nie ma wi?c ??adnego zwi?zku (poza podobn? nazw?) z legalnym zabezpieczeniem praw wierzyciela. Jest karane.<< powrót do listy pytań