Pro publico bono

Pytanie 19

Jestem wdowcem. Mam troje dzieci. Po ??mierci ??ony kupi??em mieszkanie. Ostatnio przepisa??em je na córk? (darowizna). Córka si? mn? opiekuje, wi?c uwa??am, ??e ma prawo do tego mieszkania. Jednak nie chcia??bym, aby po mojej ??mierci dosz??o do sporu mi?dzy moimi dzie?mi.Konsekwencj? darowizny jest to, ??e mieszkanie nie wejdzie do masy spadkowej. Si??? rzeczy córka jest i b?dzie w??a??cicielem mieszkania. Do spadku po Panu wejd? zatem inne przedmioty maj?tkowe: ruchomo??ci (np.: meble, auto, bi??uteria) czy wierzytelno??ci (np.: ??rodki na rachunku bankowym). Tylko te przedmioty b?? dzielone mi?dzy spadkobierców.
Pana synom zosta??o jednak przyznane prawo do zachowku. Prosz? zauwa??y?, ??e gdyby nie by??o darowizny, to wszystkie dzieci dziedziczy??yby (zgodnie z ustaw?) w cz???ciach równych zarówno nieruchomo??? jak i wy??ej wspomniane ruchomo??ci. Ka??dy mia??by wi?c prawo do 1/3 nieruchomo??ci i do 1/3 ruchomo??ci. Zachowek wymy??lono po to, aby nieco ograniczy? spadkodawc? w rozrz?dzeniu w??asnym maj?tkiem, np.: po to aby nie by??o mo??liwe aby przyk??adowy X na ??o??u ??mierci podarowa?? (albo zapisa?? w testamencie) ca??y maj?tek na kochank?, pozostawiaj?c ??on? i dzieci samym sobie.
Dlatego ustawowi spadkobiercy maj? prawo do zachowku w wysoko??ci, co do zasady, ½ tego co otrzymaliby, gdyby dziedziczenie nast?pi??o na podstawie ustawy. W najgorszym dla córki przypadku i przy za??o??eniu, ??e synowie nie dostan? nic z maj?tku spadkowego (np.: auta lub bi??uterii) b?d? oni mogli ???da? od córki 1/6 warto??ci darowanego mieszkania. Niestety fakt, ??e córka si? panem realnie opiekuje, nie uzasadnia pozbawienia synów prawa do zachowku. Mimo wszystko córka nie wyjdzie na tym ??le, bo gdyby nie dokona?? Pan darowizny córka odziedziczy??aby jedynie udzia?? w wysoko??ci 1/3 w mieszkaniu. Obecnie, nawet je??eli pozostali spadkobiercy b?d? ro??ci? sobie prawa z zachowku, po sp??aceniu roszcze?? w ???cznej wysoko??ci 1/3 warto??ci mieszkania córka pozostanie jedynym jego w??a??cicielem.<< powrót do listy pytań