Pro publico bono

Pytanie 2

Oko??o dziesi?? lat temu mia??em zaleg??o??ci w czynszu. Spó??dzielnia nas??a??a na mnie komornika, jednak po mojej interwencji spó??dzielnia odwo??a??a komornika. Teraz chc? przeprowadzi? remont mieszkania i spó??dzielnia zgodzi??a si? w pewnym zakresie uczestniczy? w jego kosztach. Czy to mi si? op??aca?Tak dawne zaleg??o??ci czynszowe mog??y, ale nie musia??y ulec przedawnieniu. Zas?dzenie ich wyrokiem (lub nakazem zap??aty) przez S?d powoduje, ??e termin ich przedawnienia wynosi dziesi?? lat. Aby dosz??o do przedawnienia zas?dzonych roszcze?? wymagana jest bierno??? wierzyciela (spó??dzielni). Je??eli od umorzenia post?powania egzekucyjnego (to zapewne mia?? Pan na my??li mówi?c o „odwo??aniu komornika przez spó??dzielni?”) up??yn???o ju?? dziesi?? lat i w tym czasie inna egzekucja tych samych zas?dzonych nale??no??ci nie by??a ponownie wszcz?ta to dosz??o do przedawnienia. Je??eli jednak nie dosz??o do przedawnienia, a przeprowadzi Pan remont w którego kosztach spó??dzielnia obieca??a partycypowa? to niekoniecznie „fizycznie” otrzyma Pan cz???? kosztów remontu. Spó??dzielnia b?dzie mog??a z??o??y? Panu o??wiadczenie o potr?ceniu wzajemnych wierzytelno??ci i w ten sposób uregulowa? stan wzajemnych rozlicze??.<< powrót do listy pytań