Pro publico bono

Pytanie 20

Czy spadkodawca mo??na obej??? zachowek?Nie. Zachowek ma chroni? spadkobierców przed niekorzystnym rozrz?dzeniem spadkowym przez spadkodawc?. Jednak zachowek nie b?dzie przys??ugiwa?? spadkobiercy ustawowemu (tu: któremu?? z dzieci) je??eli spadkodawca wydziedziczy spadkobierc?. Ale nie jest to proste. Musz? by? spe??nione okre??lone warunki, tak, aby wydziedziczenie nie zale??a??o jedynie od woli spadkodawcy, ale od obiektywnie istniej?cej rzeczywisto??ci.
Po sprawdzeniu tre??ci przepisów kodeksu cywilnego dochodz? do wniosku, ??e mo??e Pan umówi? si? z synem (u notariusza) na podstawie której to umowy zostanie on oraz jego dzieci wy???czeni od dziedziczenia w ogóle (art. 1048 k.c.). Umowa ta nie spowoduje jednak, ??e udzia?? tego syna przypadnie córce lecz, ??e do spadku powo??ani zostan? córka i drugi syn. Nie wiadomo równie?? jak? cen? przyjdzie Panu zap??aci? za rezygnacj? przez syna z roszcze?? swoich i swoich dzieci. Co do zasady jednak umowy o spadek po osobie ??yj?cej s? niewa??ne.<< powrót do listy pytań