Pro publico bono

Pytanie 21

Jakie s? kryteria wydziedziczenia?Wydziedziczenie, czyli spowodowanie, ??e spadkobierca ustawowy nie b?dzie ani dziedziczy??, ani nie b?dzie mia?? prawa do zachowku jest mo??liwe wówczas gdy dana osoba:
1. wbrew woli spadkodawcy post?puje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami wspó????ycia spo??ecznego (np.: stale si? narkotyzuje),
2. dopu??ci si? wzgl?dem spadkodawcy albo jednej z najbli??szych mu osób umy??lnego przest?pstwa przeciwko ??yciu, zdrowiu lub wolno??ci albo ra???cej obrazy czci,
3. uporczywie nie dope??nia wzgl?dem spadkodawcy obowi?zków rodzinnych (z tym, ??e sam fakt, ??e jeden spadkobierca pomaga spadkodawcy, a inny nie, nie oznacza automatycznie, ??e ten drugi mo??e by? wydziedziczony).<< powrót do listy pytań