Pro publico bono

Pytanie 24

Mieszkam w budynku, którego wy???cznym w??a??cicielem by?? mój m???. Moim nak??adem dosz??o do realizacji wielu inwestycji na tej nieruchomo??ci. M??? ma dwójk? dzieci z pierwszego ma????e??stwa, które nie uczestniczy??y w tych inwestycjach. W s?dzie trwa post?powanie o stwierdzenie nabycia spadku. M??? nie pozostawi?? testamentu. W ksi?dze wieczystej w??a??cicielem nieruchomo??ci ci?gle widnieje nazwisko zmar??ego m???a. W budynku jest kilka pomieszcze??, które s? od wielu lat wynajmowane, czynsz p??acony jest od zawsze do moich r?k. Jak b?dzie przebiega? rozliczenie si? spadkobierców?W postanowienia ko??cz?cym post?powanie o stwierdzenie nabycia spadku s?d uzna zapewne, ??e trójka spadkobierców ustawowych (Pani oraz dwójka dzieci z pierwszego ma????e??stwa m???a) nabywa spadek w udzia??ach po 1/3. Wszyscy b?d? mieli wi?c równe prawa do spadku, a zatem równie?? do nieruchomo??ci. W takim stanie rzeczy w miejsce wpisanego w ksi?dze wieczystej spadkodawcy pojawi? si? mo??e trójka nowych wspó??w??a??cicieli nieruchomo??ci (spadkobiercy).
Jak rozumiem nie jest Pani zainteresowana utrzymaniem stanu rzeczy, w którym nieruchomo??? pozostanie wspó??w??asno??ci? trójki osób. W tej sytuacji trzeba b?dzie (poza ju?? wszcz?tym post?powaniem o stwierdzenie nabycia spadku) przeprowadzi? jeszcze post?powanie o dzia?? spadku. Przy czym niezmiernie istotnym jest aby w tym post?powaniu dzia??owym za???da? od spadkobierców zwrotu poczynionych na spadek nak??adów. W przeciwnym razie prawo takie wyga??nie. Poczynione nak??ady musz? by? ponadto udokumentowane, np.: za pomoc? rachunków na materia??y czy robocizn?. W przypadku braku dowodów na poniesienie nak??adów i ich wysoko??ci S?dowi trudno b?dzie przyj?? oszacowa?? je „na oko”. Przy braku rachunków mo??na jeszcze próbowa? prowadzi? dowód z opinii bieg??ego rzeczoznawcy na wysoko??? poniesionych nak??adów. Pami?ta? jednak nale??y, ??e pozosta??ym spadkobiercom s??u??y? b?dzie „kontr-roszczenie” o rozliczenie pobranych dochodów (czynszu).
Post?powanie s?dowe o dzia?? spadku nie musi by? sporne. Czasem spadkobiercy maj? takie same ???dania, np.: wspólnie deklaruj?, ??e spadek ma przypa??? w ca??o??ci jednemu z nich za obowi?zkiem zap??aty pozosta??ym spadkobiercom odpowiedniej sumy tytu??em dop??aty. Wówczas S?d uwzgl?dni ich wspólne i zgodne wnioski.<< powrót do listy pytań