Pro publico bono

Pytanie 25

??yj? z bratem i cioci? w czteropokojowym mieszkaniu nale???cym do TBS. Nominacja wygl?da w ten sposób, ??e orzeczono o sposobie korzystania z lokalu, i tak jeden pokój przypada mnie, drugi cioci, a dwa bratu. W domu czasem dochodzi do awantur. Interweniuje policja. Ale ja nie mog? wej??? do pokoju cioci, aby jej pomóc, bo nie mam nominacji na jej pokój. Ona chcia??aby si? zrzec tej nominacji na mnie. Czy takie rozwi?zanie jest mo??liwe?Pewnie jest, ale czy to jest aby na pewno korzystne dla cioci? Obecnie jest bowiem trójka najemców i ka??dy ma prawo do odr?bnego korzystania z którego?? pokoju, i jak zak??adam, do wspólnego korzystania z kuchni, ??azienki i przedpokoju. Je??eli ciocia ma przydzielony pokój do odr?bnego korzystania to ma prawo ???da? opuszczenia jej pokoju przez ka??d? inn? osob? (do ochrony praw lokatora stosuje si? odpowiednio przepisy o ochronie w??asno??ci). Nie oznacza to, ??e ciotka musi ???da? aby dana osoba nie przychodzi??a do jej pokoju. Je??eli chce zaprosi? Pana (swojego siostrze??ca) albo np.: s?siadk? to mo??e to uczyni?, co znaczy, ??e za jej zgod? dana osoba b?dzie mog??a w jej pokoju przebywa?.
Dlatego uwa??am, ??e lepiej nic nie zmienia?.
Zmiana mog??aby polega? na tym, ??e stronami umowy najmu pozosta??by jedynie Pan i Pana brat. Ciotka, jako nie-najemca, nie by??aby wówczas obowi?zana do zap??aty czynszu, a prawo do zamieszkiwania w jednym z dwóch „przypadaj?cych” Panu pokoi wywodzi??aby od Pana.<< powrót do listy pytań