Pro publico bono

Pytanie 26

Jestem emerytowan? nauczycielk?. Mam problem z gara??em. Wybudowali??my go, gdy m??? jeszcze ??y??. Potem, gdy szko??? zlikwidowano, przeniesiono mnie do innej miejscowo??ci. Ale za???da??am, ??e chc? mie? gara??. Ówczesne w??adze gminy zgodzi??y si? na to. Postawi??y mi gara?? przy szkole. Umowa by??a ustna. Teraz poinformowano mnie, ??e strac? gara??, bo grunt, na którym sta??, b?dzie przeznaczony na inne cele. Czy mam szanse na jakie?? odszkodowanie? Gmina zaproponowa??a mi jedynie pomoc w przygotowaniu gruntu pod postawienie blaszaka.Obawiam si?, ??e nie. Grunt, na którym stoi gara?? jest gminny. Wybudowano go równie?? za pieni?dze gminy. Obecnie wygl?da na to, ??e gmina rozwi?za??a z Pani? umow? najmu tego gara??u. W??a??ciciel (tu : gmina) ma przecie?? prawo, przy zachowaniu odpowiednich przepisów, wypowiedzie? umow? najmu i po up??ywie terminu wypowiedzenia przej?? grunt wraz z gara??em.
W ustawie o gospodarce nieruchomo??ciami jest przepis nakazuj?cy gminie przenie??? na w??asno??? gara?? (i ustanowi? u??ytkowanie wieczyste na gruncie, na którym on stoi) na rzecz dotychczasowego najemcy. Z tym, ??e najemca taki musi by? nast?pc? prawnym osoby, która gara?? wybudowa??a z w??asnych ??rodków. Ten warunek nie jest tu spe??niony. Nadto stosowny wniosek o przekszta??cenie nale??a??o z??o??y? do gminy najpó??niej do dnia 31 grudnia 2000 roku. Tego warunku równie?? Pani nie spe??nia.
Je??eli nowe w??adze deklaruj?, ??e pomog? Pani przy utwardzeniu gruntu w nowym miejscu to warto si? na to zgodzi?. Jednak koszty zakupienia nowego gara??u musi Pani ponie??? sama. Mo??na oczywi??cie wyst?pi? do urz?du z pro??b? o pomoc w sfinansowaniu inwestycji, ale obawiam si?, ??e odpowied?? b?dzie odmowna.<< powrót do listy pytań