Pro publico bono

Pytanie 27

Mimo wygranej sprawy w s?dzie i prowadzonej egzekucji od sze??ciu lat komornik nie potrafi wydoby? od d??u??nika wierzytelno??ci naszego syna. Chodzi o kilkana??cie tysi?cy z??otych. Wskazywali??my nawet maj?tek d??u??nika. Dzia??ki gruntowej komornik nie sprzeda?? pomimo, ??e by??y licytacje. Potem okaza??o si?, ??e inna nieruchomo???, która mia??a by? zaj?ta przez komornika na poczet sp??at, zosta??a sprzedana przez d??u??nika bez udzia??u komornika, a pieni?dze przepad??y. Czy to zgodne z prawem? Jak mo??emy odzyska? nasze nale??no??ci?Z przedstawionych dokumentów wynika, ??e egzekucja z nieruchomo??ci okaza??a si? nieskuteczna. Nikt bowiem nie chcia?? kupi? jej na pierwszej licytacji, ani nawet za ni??sz? cen? na drugiej licytacji. Po drugiej licytacji syn móg?? przej?? w??asno??? licytowanej nieruchomo??ci – jak rozumiem nawet o tym nie wiedzia??. Szkoda jednak wielka si? nie sta??a, bo przej?cie przez syna na w??asno??? nieruchomo??ci jego d??u??nika wi?za??o by si? z konieczno??ci? zap??aty ceny tej nieruchomo??ci pomniejszonej o wierzytelno??? syna. W ten sposób syn by „kupi??” nieruchomo???, taniej o przys??uguj?c? mu wierzytelno??? i odsetki ustawowe. Rozumiem, ??e chodzi jednak o odzyskanie pieni?dzy, a nie o ich dalsze, nawet korzystne, wydawanie.
Zupe??nie jednak nie rozumiem przyczyn, dla których uda??o si? d??u??nikowi sprzeda? mieszkanie. Albo nie by??o zaj?te pomimo wniosków, albo np.: komornik nie przes??a?? do s?du wieczysto-ksi?gowego odpowiednich wniosków o ujawnienie zaj?cia w ksi?gach wieczystych. Wówczas d??u??nik móg?? sprzeda? mieszkanie, bo ani notariusz ani nabywca nie wiedzieli o zaj?ciu. Je??eli w sprawie pojawia si? b???d komornika który pozbawi?? syna zaspokojenia w toku egzekucji to mo??na ???da? naprawienia szkody od komornika. Wraz z komornikiem odpowiada równie?? Skarb Pa??stwa i ubezpieczyciel (umowa ubezpieczenia OC w przypadku komornika jest obowi?zkowa).
Na podstawie dokumentów widz? równie??, ??e sama egzekucja jako taka si? nie zako??czy??a. Umorzono jedynie cz???? dotycz?c? nieruchomo??ci. Wci??? zaj?te s? comiesi?czne dochody d??u??ników. Jak rozumiem do tej pory przypada??y wierzycielom z wy??szym pierwsze??stwem (takim, którzy mieli prawo wedle art. 1025 k.p.c. domaga? si? zaspokojenia przed synem). Na szcz???cie wierzytelno??ci zas?dzone prawomocnym wyrokiem przedawniaj? si? w terminie 10 lat licz?c od umorzenia egzekucji jako takiej. Zatem je??eli nawet do umorzenia egzekucji dojdzie bez zaspokojenia wierzytelno??ci syna, a syn z??o??y nowy wniosek o kolejn? egzekucj? przed tym terminem – b?dzie on liczy?? si? od nowa. Innymi s??owy przy niewielkich staraniach przedawnienie wierzytelno??ci synowi nie grozi. Odsetki za?? wci??? rosn?. Jeden z d??u??ników jest po pierwsze m??ody, a po drugie te wierzytelno??ci s? dziedziczne. Zak??adam wi?c, ??e wcze??niej czy pó??niej syn dopnie swego.
Dok??adne zdiagnozowanie przyczyn niepowodzenia egzekucji nie jest niestety mo??liwe na podstawie naszej rozmowy czy okazanych dokumentów. W tej sprawie mo??e Pa??stwu pomóc radca prawny, ale b?dzie musia?? przejrze? akta post?powania egzekucyjnego, a by? mo??e nawet odpowiednie ksi?gi wieczyste.
Poniewa?? egzekucja z nieruchomo??ci gruntowej zosta??a umorzona, kolejna egzekucja z tej nieruchomo??ci b?dzie mo??liwa dopiero po roku. Na podstawie prawomocnego wyroku (nakazu zap??aty) opatrzonego klauzul? wykonalno??ci, czyli tzw.: tytu??u wykonawczego mo??na wpisa? d??u??nikowi na tej nieruchomo??ci hipotek? przymusow?. Tytu?? wykonawczy syn na pewno ma, skoro egzekucj? wszcz??? i prowadzi??. To zabezpieczy wierzytelno??? na przysz??o???. W razie egzekucji z tej nieruchomo??ci syn b?dzie sp??acany w wy??szej kolejno??ci ni?? jakby wierzycielem hipotecznym nie by??. Jednak i tu sugeruj? pomoc radcy prawnego z uwagi na wysoki poziom komplikacji wniosku o wpis hipoteki oraz ocen? op??acalno??ci stosowania tego rozwi?zania w kontek??cie ewentualnie ju?? wpisanych wcze??niejszych hipotek.<< powrót do listy pytań