Pro publico bono

Pytanie 29

Wynajmowa??am miejsce na stoisko w centrum handlowym. Umow? mia??am do ko??ca grudnia. Poprosi??am, aby skrócono mi j? o tydzie??. Mój kontrahent zgodzi?? si? na takie rozwi?zanie. Zap??aci??am czynsz bez tego tygodnia. Wydawa??o mi si?, ??e wszystko zosta??o za??atwione. Ale w wigili? ochroniarze zabezpieczyli moje stoisko nie pozwalaj?c mi zabra? rzeczy. Teraz otrzyma??am pismo, ??e mam jeszcze dop??aci? 1000 z??otych za ten ostatni tydzie??, z którego zosta??am zwolniona. Jak mog? dochodzi? swoich praw? Jak mam odzyska? swoje rzeczy?To do??? typowa sytuacja. Pomi?dzy stronami dochodzi do konfliktu na tle zawartej umowy. Niestety to pani? obci???a obowi?zek wykazania, ??e dosz??o do zmiany umowy poprzez jej skrócenie i obni??enie w zwi?zku z tym czynszu. Je??eli mo??e to Pani wykaza? nie trzeba b?dzie p??aci? tego 1000z??.
Obecnie ten tysi?c jest sporny. Wynajmuj?cy zachowuje si? tak jakby by?? mu nale??ny, Pani twierdzi, ??e tak nie jest. W tej sytuacji wynajmuj?cy swoje dzia??ania opiera na tzw.: ustawowym prawie zastawu. S??u??y on wynajmuj?cemu na zabezpieczenie nale??no??ci czynszowych i obejmuje rzeczy ruchome jakie najemca wniós?? do przedmiotu najmu (art. 670 § 1 k.c.). Takiemu wynajmuj?cemu s??u??y prawo do fizycznego uniemo??liwienia najemcy zabrania swoich rzeczy (art. 671 § 2 k.c.). Oczywi??cie, je??eli wynajmuj?cy si? myli i nie ma on do Pani roszcze?? czynszowych (co mo??e Pani wykaza?) to jego dzia??ania s? bezprawne i ponosi on najpewniej odpowiedzialno??? za wyrz?dzon? Pani w ten sposób szkod? (np.: za nieuzyskanie zysku z handlu zatrzymanymi przedmiotami).
Mo??liwe, ale nie polecane, jest powództwo o wydanie zatrzymanych rzeczy (art. 222 k.c.) Trzeba b?dzie w nim wykaza?, ??e wynajmuj?cemu nie s??u??y ustawowe prawo zastawu, tj.: ??e rozliczy??a si? Pani ze wszystkich zobowi?za?? czynszowych. S?d wówczas naka??e wynajmuj?cemu odda? zatrzymane rzeczy. Ja bym zaproponowa?? jednak inne rozwi?zanie. Prosz? zap??aci? ten sporny tysi?c kontrahentowi, ale koniecznie z zastrze??eniem zwrotu (art. 411 k.c.). Zastrze??enie zwrotu mo??e mie? miejsce w tytule przelewu lub przekazu, np.: „zap??ata spornego czynszu z zastrze??eniem zwrotu”. Wówczas automatycznie odpadnie prawo wynajmuj?cego do dalszego zatrzymywania Pani rzeczy. B?dzie musia?? je wyda?. Je??eli tego nie uczyni mo??e Pani w pozwie domaga? si? wydania rzeczy i to ju?? bez ryzyka, ??e wynajmuj?cy wyka??e, i?? s??u??y mu prawo zastawu. Po odzyskaniu rzeczy lub równolegle z procesem o wydanie rzeczy proponuje wytoczy? powództwo o zwrot spornego ??wiadczenia. Je??eli to Pani, a nie wynajmuj?cy ma racj?, s?d zas?dzi na Pani rzecz od wynajmuj?cego spe??nione wcze??niej do jego r?k ??wiadczenie.<< powrót do listy pytań