Pro publico bono

Pytanie 30

Przyjació??ka mojej mamy chce wykupi? w Szczecinie mieszkanie komunalne z bonifikat?. Ma pomys??, aby wykupi? je na moj? mam?. Czy takie rozwi?zanie jest mo??liwe?Nie. Bonifikata przys??uguje najemcy, ewentualnie wskazanej przez niego osobie bliskiej, a do tego grona nie zaliczamy przyjació??ki. S?siadka mo??e wi?c wykupi? mieszkanie, ale „na siebie”. Teoretycznie mieszkanie w??a??ciciel (Miasto) mo??e sprzeda? osobie trzeciej (nie najemcy), ale bez bonifikaty. Nadto przez pi?? lat nowy w??a??ciciel a by??y najemca nie mo??e mieszkania sprzeda? pod gro??b? utraty bonifikaty, czyli innymi s??owy pod gro??b? konieczno??ci zwrotu takiej kwoty pieni???nej o ile taniej nabyto lokal.
Z innych ??róde?? wiem, ??e od jakiego?? czasu Miasto Szczecin wychodzi do potencjalnych kupców z ofert? zmodyfikowan? o zapisy hipoteczne. Podejrzewam, ??e wcze??niej wiele osób nie przestrzega??o zakazu zbycia lokalu przez pi?? lat i Miasto zmuszone by??o do poszukiwania zwrotu bonifikaty w s?dzie i u komornika (a wi?c z ró??nym skutkiem). Dlatego obecnie oferta Miasta brzmi tak: proponujemy najemcom zakup mieszkania na w??asno??? z bonifikat?, ale równie?? z hipotek? na tym mieszkaniu zabezpieczaj?c? ewentualnie nale??n? bonifikat?.
Dla Pani mamy ma to istotne znaczenie. Nie b?dzie mo??liwe nabycie tego lokalu od s?siadki wcze??niej ni?? przed up??ywem tych pi?ciu lat, gdy?? wówczas uaktywni si? hipoteka, a ta uderza we w??a??ciciela lokalu, a nie w by??ego w??a??ciciela lokalu. Przez nabycie nale??y tu rozumie? tak sprzeda?? jak i darowizn?.
Mo??liwym, ale równie?? nie perfekcyjnym rozwi?zaniem by??oby nabycie lokalu przez s?siadk? na w??asno??? i w dalszej kolejno??ci zawarcie przez s?siadk? z Pani mam? przedwst?pnej (notarialnej) umowy zobowi?zuj?cej s?siadk? do dokonania na rzecz Pani mamy darowizny po up??ywie okre??lonego czasu. Obowi?zek podarowania tej nieruchomo??ci w przysz??o??ci Pani mamie powinien by? nast?pnie ujawniony w ksi?dze wieczystej. Po up??ywie okre??lonego czasu mo??liwe b?dzie zawarcie umowy ostatecznej (darowizny), a w przypadku zmiany postawy s?siadki lub jej ??mierci nawet s?downe dochodzenie wykonania umowy przedwst?pnej (od s?siadki lub jej spadkobierców).
Trzeba jednak pami?ta?, ??e darowizny (testament) poczynione na rzecz Pani mamy przez s?siadk? ze szkod? dla ewentualnych jej spadkobierców ustawowych mo??e wi?za? si? z konieczno??ci? zap??acenia przez Pani mam? tzw.: zachowku tym osobom.<< powrót do listy pytań