Pro publico bono

Pytanie 31

Jak wygl?da sprawa dziedziczenia mieszkania lokatorskiego po ??mierci g??ównego najemcy?Spó??dzielcze lokatorskie prawo do lokalu nie jest dziedziczne. Nie mo??na go darowa?, sprzeda? czy odziedziczy?. Obowi?zuj? tu jednak podobne zasady jak przy umowie najmu lokalu mieszkalnego gdzie ??mier? najemcy mo??e oznacza?, ??e w jego miejsce wchodz? inne osoby. I tak po ??mierci lokatora mo??na ubiega? si? o przyznanie lokalu najbli??szym osobom zmar??ego. Uprawnienia takie s??u??? ma????onkowi zmar??ego, potem dzieciom i osobom bliskim. Ale to nadal b?dzie lokatorskie spó??dzielcze prawo do lokalu, a nie w??asno??? lokalu, któr? mo??na przenie??? (darowa?, sprzeda?, zapisa? w testamencie).

Kwestia op??at zwi?zanych z tak? zmian? lokatora uregulowana b?dzie odr?bnie przez ka??d? spó??dzielni? (np.: wpisowe, któr? wnosi nowy cz??onek spó??dzielni) w statucie. Ma Pan prawo do ???dania okazania Statutu czy innych dokumentów celem sprawdzenia, czy spó??dzielnia nie pomyli??a si? na Pana niekorzy???. By? mo??e na skutek zawarcia nowej umowy ze spó??dzielni? pojawi si? te?? potrzeba uzupe??nienia wk??adu mieszkaniowego (je??eli nie by?? wcze??niej w ca??o??ci op??acony).<< powrót do listy pytań