Pro publico bono

Pytanie 32

W sierpniu zapad?? prawomocny wyrok. S?d nie orzek?? dozoru policyjnego, a taki ??rodek by?? przewidziany wcze??niej, ale tylko do rozprawy albo do wyroku. Policja nadal ???da, aby mój przyjaciel stawia?? si? na komisariat.Radca prawny ma do??? mocno ograniczone kompetencje w reprezentacji uczestników post?powania karnego. Dlatego te?? raczej nie specjalizuje si? w zagadnieniach prawa i post?powania karnego. Dlatego to pytanie raczej powinno by? skierowane do adwokata. Po takim zastrze??eniu i pomimo, ??e nie przedstawiono mi dokumentacji tej sprawy mog? jedynie pokusi? si? o stwierdzenie, ??e je??eli ??rodek zapobiegawczy w postaci dozoru ograniczono cezur? czasow?, to tej cezury nie mo??e modyfikowa? organ wykonuj?cy dozór. Zreszt? po zapadni?ciu wyroku, o ile dobrze pami?tam, nie jest mo??liwy dozór policyjny lecz dozór kuratora. Pozostaje wi?c przedstawi? Policji dowód na dezaktualizacj? dozoru. Zreszt? Policja powinna udzieli? szczegó??owych wskazówek, bo równie?? w jej interesie powinno le??e? nie wykonywanie nieaktualnego ju?? orzeczenia. Je??eli jednak w postanowieniu o dozorze nie by??o wzmianki do kiedy ono obowi?zuje, to nale??y to postanowienie uchyli?. W tym celu nale??y z??o??y? wniosek w s?dzie i dopiero z takim rozstrzygni?ciem uda? si? na Policj?.<< powrót do listy pytań