Pro publico bono

Pytanie 34

Mamy z m???em w??asno??ciowe mieszkanie w spó??dzielni. Mój m??? ma córk? z pierwszego ma????e??stwa. Ona ro??ci sobie prawo do tego lokalu. Czy istnieje mo??liwo???, aby nie mia??a do niego prawa?Obecnie Pani wraz z ma????onkiem s? wspó??uprawnionymi z tytu??u spó??dzielczego w??asno??ciowego prawa do lokalu mieszkalnego. To mieszkanie najprawdopodobniej wchodzi do wspólno??ci maj?tkowej ma????e??skiej, skoro zosta??o zakupione w trakcie trwania ma????e??stwa (i nie ze ??rodków wy???cznie jednego z ma????onków). Zatem córka m???a z pierwszego ma????e??stwa ??adnych praw do tego lokalu nie ma.
Problem mo??e pojawi? si? dopiero z chwil? ??mierci Pani m???a. Je??eli on nie pozostawi testamentu do dziedziczenia po nim powo??ana b?dzie Pani, wspólne dzieci Pani i m???a, oraz córka m???a z pierwszego ma????e??stwa. Tej ostatniej przypadnie 1/6 cz???? spadku do której wchodzi? b?dzie udzia?? w wysoko??ci ½ u??amkowej cz???ci mieszkania. A zatem po takim dziedziczeniu córka z poprzedniego ma????e??stwa dysponowa??aby udzia??em w mieszkaniu w wysoko??ci 1/12.
Mo??na dokona? zmiany osoby uprawnionej ju?? teraz. Wymaga to zachowania formy aktu notarialnego w którym oboje rodzice (Pani i m???) przeka??? mieszkanie np.: wspólnym dzieciom lub dziecku. Wówczas ??mier? m???a nie spowoduje odziedziczenia udzia??u w mieszkaniu przez córk? z pierwszego ma????e??stwa.
To samo mo??na uzyska? w drodze testamentu, w którym ma????onek do dziedziczenia powo??a np.: tylko Pani? albo tylko Pa??stwa wspólne dzieci.
W obu jednak przypadkach córce z poprzedniego ma????e??stwa s??u??y? b?dzie roszczenie o zachowek. Z tym, ??e jego wysoko??? najprawdopodobniej wynosi? b?dzie tyle co równowarto??? 1/24 spadku.
Oczywi??cie najlepiej by??oby aby m??? tak rozporz?dzi?? za ??ycia spadkiem, który po sobie kiedy?? zostawi, aby wszystkich ukontentowa?. Móg??by np.: w testamencie powo??a? do dziedziczenia wy???cznie Pani? i Pa??stwa wspólne dzieci, i jednocze??nie nakaza?? swoim spadkobiercom testamentowym (przez tzw.: zapis testamentowy) przysporzy? maj?tek córki z poprzedniego ma????e??stwa o jaki?? przedmiot maj?tkowy (np.: bi??uteri?, auto). Wówczas ??adnego udzia??u w mieszkaniu zapisobiorczyni (córka) nie odziedziczy, a je??eli zapis spowoduje, ??e do jej maj?tku wejdzie prawo o warto??ci co najmniej takiej jak warto??? zachowku (tu: 1/24 spadku) to równie?? roszczenia o zachowek nie b?d? wchodzi? w gr?.<< powrót do listy pytań