Pro publico bono

Pytanie 35

Zosta??o nas z bratem dwóch z czworga rodze??stwa. Rodzice zmarli ponad 30 lat temu. Nie by??o ??adnego post?powania spadkowego. Na ich maj?tku zosta?? syn brata i on tam do dzi?? urz?duje. Czy mam jeszcze prawo do spadku po rodzicach?Tu w gr? wchodz? przepisy o zasiedzeniu. Je??eli kto?? nieruchomo??? posiada i w??ada ni? jak w??a??ciciel to mo??e nieruchomo??? „zasiedzie?” po up??ywie 20 lat, o ile pozostaje w dobrej wierze. Tu chyba jednak o dobrej wierze mowy nie ma. Syn brata we w??adanie nieruchomo??ci? wszed?? na skutek w??asnej decyzji, a zatem od pocz?tku wiedzia??, ??e nieruchomo??? nie jest jego. To oznacza, ??e aby zasiedzie? nieruchomo??? (w z??ej wierze) potrzebny jest up??yw 30 lat. Najprawdopodobniej wi?c w chwili obecnej w??a??cicielem jest kto inny ni?? spadkobiercy rodziców. Przepisy przewiduj? bowiem, ??e je??eli warunki zasiedzenia zostaj? spe??nione w??asno??? nieruchomo??ci z mocy prawa zaczyna przys??ugiwa? temu, kto nieruchomo??? zasiedzia??. Teraz to nowy w??a??ciciel mo??e z??o??y? wniosek do s?du o stwierdzenie zasiedzenia i na tej podstawie wpisa? si? do ksi?g wieczystych.<< powrót do listy pytań