Pro publico bono

Pytanie 37

Mój tata umar?? we Francji. Mia?? podwójne obywatelstwo. Gdy odwiedzi??em go przed ??mierci? powiedzia??, ??e do spadku powo??a?? mnie, brata oraz macoch?. Po jego ??mierci wyst?pili??my o spadek i korzystali??my z pomocy konsula. Ten wszcz??? post?powanie, ale potem je zako??czy?? i stwierdzi??, ??e ju?? w 1961 r. tata przepisa?? ca??y swój maj?tek darowizn? macosze. Czy w zwi?zku z tym mam jakie?? prawo do maj?tku? Przyrodnia siostra twierdzi, ??e to co we Francji to jej, a to co za Bugiem to nasze.Po sprawdzeniu zapisów polskiej ustawy Prawo mi?dzynarodowe prywatne nale??y w pierwszej mierze stwierdzi?, ??e w przypadku Pana ojca, s?d francuski (zgodnie z polskimi przepisami), móg?? zastosowa? prawo francuskie (art. 34). To z kolei oznacza, ??e nie za bardzo b?d? móg?? pomóc w ocenie prawid??owo??ci toku post?powania spadkowego. Do tego by??by potrzebny francuski odpowiednik polskiego radcy prawnego.
Pomi?dzy zapewnieniem ojca co do tre??ci testamentu a wcze??niejsz? darowizn? maj?tku na rzecz swojej francuskiej ??ony nie ma konfliktu. Mo??liwym jest, ??e ojciec rzeczywi??cie w 1961 roku z jaki?? tam powodów ca??y swój maj?tek podarowa?? ma????once, jednak po 20 latach, gdy Panowie si? spotkali??cie, móg?? mie? ju?? inny maj?tek. Tego w??a??nie maj?tku dotyczy?? testament. Niemniej jednak wzmiankowany dom nie podlega?? dziedziczeniu, bo ojciec naby?? go przed 1961 rokiem, a przez to na skutek darowizny z 1961 roku przypad?? on macosze bez konieczno??ci dziedziczenia. Zreszt? nale??y równie?? pami?ta? i o tym, ??e przed ??mierci? ojciec móg?? sporz?dzi? nowy testament a w nim zupe??nie inaczej uregulowa? sprawy na wypadek swojej ??mierci ni?? mówi?? Panu podczas spotkania we Francji. Móg?? na przyk??ad powo??a? do dziedziczenia tylko swoj? córk? z drugiego ma????e??stwa.<< powrót do listy pytań