Pro publico bono

Pytanie 39

Mam problem z s?siadem. Mój s?siad oczernia mnie w??ród innych moich s?siadów. Na przyk??ad mówi, ??e zabieram gaz, podtruwam go, zalewam ogródek itp. Mieszkam w bloku spó??dzielczym. Co mam zrobi?? Czy mam za??o??y? spraw? cywiln?? Ile to kosztuje? Co zrobi? je??eli ??wiadkowie nie zgodz? si? na zeznania?Sytuacja jest do??? trudna, z pogranicza tego co le??y w zainteresowaniu prawa i tego co prawo w ogóle nie reguluje. Prawo nie reguluje np.: antypatii towarzyskich, nie nakazuje kogo?? lubi? ani nie zakazuje manifestowania dezaprobaty. Oczywi??cie, je??eli czyny s?siada wychodz? swoj? intensywno??ci?, nieprawdziwo??ci? zarzutów, pejoratywno??ci? okre??le? poza zakres dopuszczalnej krytycznej postawy b??dzie s??u??y??o Pani prawo do obrony swojego dobrego imienia przed naruszeniem.
Je??eli bezprawne oczernianie rzeczywi??cie ma miejsce, wówczas ma Pani do dyspozycji ca??? palet? uprawnie?? wynikaj?cych z naruszenia dóbr osobistych. Mo??na ???da? tak z??o??enia o??wiadczenia, zado???uczynienie pieni???nego za krzywd? czy zap??aty na cel spo??eczny (art. 24 § 1 k.c.). Jednak aby dopi?? swego niezb?dne b?dzie powództwo do s?du cywilnego. Niestety nie wiadomo czy to „ostudzi” s?siada, czy jeszcze bardziej go „nakr?ci”. Powództwo nie jest te?? tanie, bo w przypadku naruszenia dóbr osobistych przewidziano op??at? sta??? w wysoko??ci 600z?? (art. 26 ust.1 pkt. 3 u.k.s.c.). Bez jej poniesienia s?d nie rozpozna sprawy, chyba, ??e uzyska??aby Pani zwolnienie z kosztów s?dowych.
Pocieszenie w tym, ??e gdyby powództwo si? powiod??o, s?d najpewniej zas?dzi na Pani rzecz od przeciwnika celowo poniesione koszty procesu (np.: wspomnian? op??at? od pozwu czy koszt zast?pstwa radcowskiego w tym post?powaniu).
Przed wytoczeniem powództwa zawsze nale??y te?? rozwa??y? szanse zwyci?stwa. Bez przeprowadzenia dowodów powództwo si? nie powiedzie. Dowód z przes??uchania ??wiadków b?dzie w tej sprawie najprawdopodobniej najwa??niejszy. Ka??dy ??wiadek ma obowi?zek stawi? si? w s?dzie i z??o??y? zeznania, je??eli zostanie przez s?d wezwany. ??wiadek nie mo??e wybiera? czy zeznawa? czy nie. Jednak szkoda by by??o, aby s?siedzi skonfliktowali si? z Pani? tylko z tego powodu, ??e wbrew ich woli zostali zmuszeni przez s?d (na Pani wniosek) do stawiennictwa w s?dzie i sk??adania zezna??.<< powrót do listy pytań