Pro publico bono

Pytanie 4

Mój brat nie ??yje. Zosta?? rozjechany samochodem przez m??odych m???czyzn, którzy byli od wp??ywem alkoholu. Mieli oni od 16 do 18 lat. Prokurator prowadzi post?powanie w tej sprawie. Czy mi si? nale??? jakie?? pieni?dze? I od kogo? Brat by?? bezdzietnym kawalerem, a rodzice nie ??yj?.Wiek sprawcy nie ma tu znaczenia, gdy?? czyn polegaj?cy na pozbawieniu ??ycia innej osoby poci?ga za sob? konsekwencje cywilne zarówno w przypadku 16-sto latka jak i 18-sto latka. Wypity alkohol równie?? nie zwalnia od odpowiedzialno??ci. Problem w Pana wypadku polega na tym, ??e przepisy konstruuj? szereg roszcze?? ale g??ównie dla najbli??szych zmar??ego na których zmar??y ??o??y?? lub z którymi nawi?za?? specyficzn? wi???. Je??eli brat nie dostarcza?? Panu ??rodków do ??ycia ani Pana wzajemne relacje z bratem nie by??y na tyle ??cis??e, ??e poza naturalnym zjawiskiem ??a??oby nie dosz??o do powa??nych i niekorzystnych zmian w Pana ??yciu to by? mo??e Pana roszczenia b?d? obejmowa? wy???cznie koszty poniesione na organizacj? pogrzebu.
Istnieje co prawda mo??liwo??? domagania si? zado???uczynienia w przypadku ??mierci osoby najbli??szej, ale tylko wówczas, gdy ??mier? nast?pi??a po dniu.
W opisywanym przypadku za osob? odpowiedzialn? uzna? nale??y kieruj?cego pojazdem, jak równie?? ubezpieczyciela pojazdu, o ile oczywi??cie pojazd mia?? ubezpieczenie OC.<< powrót do listy pytań