Pro publico bono

Pytanie 40

Jestem z panem który trzy lata temu rozwiód?? si?. On wcze??niej mia?? z ??on? wspólne mieszkanie. Ale ona nie chce go sp??aci?. Czy jak ten pan b?dzie chcia?? spisa? testament i naka??e by??ej ??onie sp??aci? mieszkanie do moich r?k, to czy to ma sens?Po pierwsze nie wiemy na jakim etapie jest post?powanie o podzia?? maj?tku wspólnego po rozwodzie. Nie wiemy wi?c, czy temu Panu s??u??y obecnie wspó??w??asno??? u??amkowa (najpewniej w wysoko??ci ½ maj?tku podlegaj?cemu podzia??owi), czy te?? mo??e maj?tek zosta?? ju?? podzielony, mieszkanie na przyk??ad przypad??o w ca??o??ci by??ej ??onie, a ta ma obowi?zek sp??acenia swojego by??ego m???a.
Nie wiemy wi?c, czy w chwili obecnej Pani wybranek dysponuje udzia??em w nieruchomo??ci czy roszczeniem o zap??at? dop??aty. W ka??dym razie jedno i drugie prawo jest dziedziczne, tzn.: mo??e przej??? na spadkobierców. W pierwszym przypadku spadkobierca odziedziczy??by udzia?? w maj?tku by??ych ma????onków (a przez to równie?? w mieszkaniu), w drugim przypadku spadkobierca odziedziczy??by roszczenie pieni???ne do by??ej ??ony.
Je??eli wi?c testamentem zostanie Pani powo??ana np.: do ca??o??ci spadku, wówczas w przypadku ??mierci testatora (spadkodawcy) jedno albo drugie prawo wraz ze wszelkimi innymi aktywami testatora wejdzie do Pani maj?tku. Mo??liwy jest te?? tzw.: zapis testamentowy. Przy zapisie testator do dziedziczenia powo??uje co prawda inne osoby (np.: dzieci) ale nakazuje im poczyni? jakie?? konkretne przysporzenie na rzecz osoby trzeciej (tu: Pani).<< powrót do listy pytań