Pro publico bono

Pytanie 41

Zmar??a moja bratowa a najprawdopodobniej za ??ycia narobi??a bardzo du??o d??ugów. W mieszkaniu zosta?? mój brat i ich wspólny syn. Co maj? zrobi?? Chodzi mi o to, ??e nie chce, aby mój brat i bratanek mieli k??opoty.Je??eli nie ma testamentu to dziedziczenie po zmar??ej b?dzie przebiega? wed??ug zasad przewidzianych w ustawie. Zgodnie z ustaw? dziedziczy? b?dzie m??? (czyli brat) oraz syn (czyli bratanek).
Je??eli ma Pani pewno???, ??e d??ugów jest wi?cej ni?? aktywów jakie wchodz? do spadku proponuje aby brat i bratanek odrzucili spadek. Je??eli jest podejrzenie, ??e d??ugów mo??e by? mniej ni?? aktywów warto przyj?? spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Ta ostatnia instytucja zabezpiecza maj?tek spadkobiercy, gdy?? przy takim przyj?ciu odpowiada on za d??ugi spadkowe jedynie do warto??ci tzw.: stanu czynnego spadku (którego ustalenie nast?puje w specjalnym post?powaniu z udzia??em komornika). Generalnie przy przyj?ciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza nie powinno by? tak, ??e zap??aci si? wierzycielom zmar??ego wi?cej ni?? samemu dostanie si? ze spadku.
Trzeba te?? pami?ta? o terminie na z??o??enie o??wiadczenia co do przyj?cia lub odrzucenia spadku. Zgodnie z art. 1015 § 1 k.c. termin na z??o??enie o??wiadczenia wynosi 6 miesi?cy od dnia w którym spadkobierca dowiedzia?? si? o tytule swego powo??ania. Dla uproszczenia w tym przypadku przyjmijmy, ??e ma si? na to 6 miesi?cy od ??mierci spadkodawcy. Je??eli o??wiadczenie nie zostanie z??o??one (przed s?dem lub notariuszem) wówczas skutkuje to uznaniem, ??e spadkobierca przyj??? spadek wprost. W takiej sytuacji je??eli d??ugi przewy??sz? warto??? spadku – spadkobierca b?dzie musia?? „do??o??y? do tego interesu”.<< powrót do listy pytań