Pro publico bono

Pytanie 42

Syn pracowa?? w Hiszpanii. Prac? za??atwi?? sobie w Policach. Nie otrzyma?? pieni?dzy. Kierownik budowy w Hiszpanii za??o??y?? w banku konto synowi, aby tam wp??aca? pieni?dze zarobione na budowie. Ale ten kierownik budowy zabra?? synowi kart? bankow? a potem pieni?dze z tego konta. Dopiero jak si? zorientowali??my zmienili??my PIN na karcie. Co mo??emy teraz zrobi?? Syn zaniós?? pismo w tej sprawie do prokuratury, ale czy ma to sens?Niestety w sprawie karnej niewiele Pani pomog?, gdy?? prawo karne le??y poza obszarem moich zawodowych zainteresowa??. Podkre??lenia ju?? teraz wymaga fakt, ??e samo zawiadomienie o przest?pstwie nie prowadzi bezpo??rednio do zwrotu zabranych ??rodków pieni???nych. Rozumiem, ??e na odzyskaniu pieni?dzy zale??y Pa??stwu bardziej ni?? na ukaraniu sprawcy np.: kar? grzywny. Tymczasem w post?powaniu karnym – co do zasady – rozstrzyga si? przede wszystkim kwestia winy i kary. Orzeczenie o obowi?zku naprawienia szkody wydawane w post?powaniu karnym przez s?d (a nie przez prokuratora), nie jest automatycznym skutkiem z??o??enia zawiadomienia o pope??nieniu przest?pstwa. Post?powanie karne mo??e by? przecie?? umorzone zanim dojdzie do skierowania przez prokuratora sprawy do s?du.
Natomiast kwestia naprawienia szkody to inne i niezale??ne od post?powania karnego zagadnienie. W tym przypadku trzeba zastanowi? si? nad cywilno-prawnymi aspektami czynu kierownika budowy. Najpewniej pope??ni?? on czyn zabroniony i jest obecnie zobowi?zany do zwrotu zabranych pieni?dzy. Zgodnie z art. 31 § 2 ustawy Prawo prywatne mi?dzynarodowe zobowi?zania nie wynikaj?ce z czynno??ci prawnej (czyli np.: z kradzie??y) mog? podlega? prawu polskiemu, je??eli czyn pope??niono za granic?, ale zarówno wierzyciel (poszkodowany) jak i d??u??nik (sprawca) s? obywatelami polskimi. Gdyby warunki te nie by??y spe??nione zastosowanie znajdzie prawo hiszpa??skie (zgodnie z art. 31 § 1 ww. ustawy). W takiej sytuacji potrzebna by??aby asysta prawnika hiszpa??skiego. Je??eli zastosowanie znajdzie prawo polskie wówczas odpowiedzialno??? sprawcy opiera? si? b?dzie na art. 415 k.c. Jednak aby doprowadzi? do odzyskania zabranych kwot nale??a??oby wytoczy? powództwo. Si??owe rozwi?zania s? zabronione.<< powrót do listy pytań