Pro publico bono

Pytanie 43

Mia??am spraw? cywiln? w s?dzie. Wyrok by?? ju?? wyczytany. Chc? z??o??y? apelacj?. Kiedy mijaj? terminy?Ma Pani 3 tygodnie na wniesienie apelacji licz?c od dnia „wyczytania” wyroku (czyli og??oszenia wyroku) co wynika z art. 369 § 2 k.p.c. Je??eli wyrok og??oszono np.: w ??rod? to w ??rod? za trzy tygodnie ten termin mija. Oznacza to, ??e jeszcze w ??rod? apelacj? mo??na z??o??y? bezpo??rednio w s?dzie lub wys??a? do s?du poczt? (najlepiej przesy??k? polecon?).
Je??eli jednak z??o??y Pani w terminie tygodniowym od og??oszenia wyroku wniosek o uzasadnienie wyroku, wówczas sytuacja wygl?da inaczej. Stosuje si? tu ta sama zasada liczenia terminów: je??eli wyrok og??oszono np.: w poniedzia??ek, to w poniedzia??ek za tydzie?? mija termin na zg??oszenie wniosku o uzasadnienie wyroku.
Po otrzymaniu wniosku o uzasadnienie s?d rozpocznie sporz?dzanie takiego pisemnego uzasadnienia. Nie wiadomo ile b?dzie to trwa??o, praktyka pokazuje jednak, ??e s?dy dzia??aj? naprawd? coraz sprawniej. Po otrzymaniu wyroku z uzasadnieniem termin na apelacje wynosi dwa tygodnie. I znowu, je??eli odbierze Pani wyrok np.: w pi?tek to w pi?tek za dwa tygodnie mija termin na apelacj? (art. 369 § 1 k.p.c.).<< powrót do listy pytań