Pro publico bono

Pytanie 46

Kupi??em córce mieszkanie. Ona wci??? jest jego w??a??cicielk?. Mam pytanie czy ja mam do tego lokalu jeszcze jakie?? prawa? Jest przecie?? oczywistym, ??e ona nie mog??a tego mieszkania sama sobie kupi?, bo gdy dosz??o do zakupu by??a bardzo m??oda i nie mia??a ??adnego maj?tku, który by mog??a na ten cel przeznaczy?. Wiadomo, ??e ma mieszkanie dzi?ki mnie.Raczej nie ma Pan praw do mieszkania. Z tego co Pan mówi w??a??cicielem mieszkania jest córka, a zatem ca??a triada uprawnie?? w??a??cicielskich (prawo posiadania, korzystania i rozporz?dzania) skupia si? wy???cznie w jej r?ku.
Rozumiem, ??e córka w ??adnym stopniu nie partycypowa??a w kosztach zakupu. Nie oznacza to jednak, ??e nie jest wy???cznie uprawnion?.
Mo??liwe jednak, ??e pod wzgl?dem formalnym transakcja przebiega??a w ten sposób, ??e wpierw nast?pi??a darowizna z Pana maj?tku do maj?tku córki, a nast?pnie z tak uzyskanych ??rodków córka kupi??a mieszkanie. Moje podejrzenie zasadza si? na tym, i?? przyznaje Pan, ??e urz?d skarbowy nie mia?? do transakcji zastrze??e??. Skoro tak, to najpewniej nie dosz??o do nag??ego pojawienia si? w maj?tku córki mieszkania, na które nie mia??aby ona pokrycia w uzyskiwanych legalnie dochodach. St?d wniosek, ??e by? mo??e samo nabycie poprzedzone by??o darowizn?.
Je??eli tak by??o mo??liwe jest odwo??anie darowizny, ale tylko i wy???cznie w wyj?tkowym przypadku ra???cej niewdzi?czno??ci córki.<< powrót do listy pytań