Pro publico bono

Pytanie 50

Znajomy kupi?? samochód w Szwecji. Ale z powodu braku tzw. numeru obywatelskiego nie móg?? go tam zarejestrowa?. Zrobi?? to za niego jego ojciec. Teraz stosunki mi?dzy nimi pogorszy??y si?. Syn chce wróci? do kraju i tu u??ytkowa? samochód. Czy to mo??liwe ?Sam przejazd autem zarejestrowanym za granic? przez polsk? granic? nie sprawi rzecz jasna trudno??ci. Pytanie co dalej.
Zacznijmy jednak od tego, ??e pod wzgl?dem formalnym w??a??cicielem pojazdu jest najprawdopodobniej ojciec, a nie syn. Swoje podejrzenie opieram na tym, ??e zgodnie z polskimi regulacjami (a zak??adam, ??e podobne obowi?zuj? równie?? w Szwecji) do rejestracji pojazdu na dan? osob? niezb?dny jest dokument potwierdzaj?cy prawo tej osoby do auta. Zwykle jest to umowa sprzeda??y. Skoro wi?c auto zarejestrowano w Szwecji na ojca, to pewnie on wyst?powa?? w „papierach” jako w??a??ciciel, niezale??nie od tego, i?? rzeczywi??cie za pojazd zap??aci?? syn.
Je??eli tak jest, to po pierwsze, w oparciu o tre??? dokumentów auta, ojciec zawsze b?dzie móg?? domaga? si? zwrotu pojazdu czy dochodzi? innych roszcze?? (np.: posesoryjnych). Pomi??my jednak ten w?tek.
Po drugie pojawi si? niebawem problem z ubezpieczeniem, gdy?? obowi??zkowe OC na auto zawiera si? na okre??lony czas. Pewnie dotychczas auto ubezpieczone by??o w Szwecji, czyli w kraju rejestracji. W Polsce umowa ubezpieczenia OC komunikacyjnego jest obowi?zkowa, co znaczy, ??e auto winno by? w sposób nieprzerwany ubezpieczone. Gdy zako??czy si? ubezpieczenie obecne, trzeba b?dzie auto ubezpieczy? na nowo. Osob?, która pojazd musi ubezpieczy? jest posiadacz pojazdu. Posiadacz to nie w??a??ciciel, a w??a??ciwie nie zawsze posiadacz to w??a??ciciel. Posiadacz to ten, kto rzecz ma. W tym wypadku syn. Ojciec, mimo, ??e to on figuruje w dowodzie rejestracyjnym jako w??a??ciciel, posiadaczem auta nie jest. Syn ma niew?tpliwie, w ??wietle polskich przepisów, obowi?zek ubezpieczy? pojazd, jednak podejrzewam, ??e nietypowo??? sytuacji w której klient pragnie wykupi? OC na zagraniczne auto wzbudzi w?tpliwo??ci agenta ubezpieczeniowego.
W ko??cu pojawi si? równie?? problem obowi?zkowego dokumentu potwierdzaj?cego prawo u??ywania pojazdu przez osob?, która nie jest wskazana w dowodzie rejestracyjnym. Dokumentu takiego mo??e, na podstawie art. 71 ust. 5a ustawy Prawo o ruchu drogowym, za???da? organ kontroli ruchu drogowego. Musia??oby z niego wynika?, ??e syn mo??e je??dzi? tym pojazdem, bo ojciec mu na to zezwoli??. Trudno mi powiedzie? na ile bezkompromisowe b?dzie w tym zakresie podej??cie danego funkcjonariusza do braku takiego dokumentu.
Najwi?kszy problem b?dzie ze sprzeda??? auta przez syna. Nikt nie kupi auta od Jana Kowalskiego, je??eli w dowodzie rejestracyjnym wskazany jako w??a??ciciel jest Jan Nowak.<< powrót do listy pytań