Pro publico bono

Pytanie 51

Zrobi??am kole??ance przys??ug? i aby jej pomoc wzi???am trzy po??yczki na swoje nazwisko. Teraz kole??anka straci??a prac? i przesta??a p??aci?. A ja jestem na wypowiedzeniu. Co mog? zrobi?, aby wyegzekwowa? pieni?dze?Niestety sytuacja nie jest dla Pani korzystna. Dla banku, który udzieli?? Pani po??yczki, Pani kole??anka nie jest kontrahentem. Oznacza to, ??e bank na pewno nie b?dzie mia?? ani prawa ani mo??liwo??ci dochodzenia swoich roszcze?? bezpo??rednio od kole??anki. Z tego co Pani mówi, ona nawet nie jest por?czycielem tych po??yczek. Nie mam w?tpliwo??ci, ??e bank b?dzie domaga?? si? zap??aty tylko i wy???cznie od Pani. Rozumiem, ??e dotychczas Pani rola ogranicza??a si? jedynie do przekazywania ??rodków pieni???nych, tj.: pobiera???a Pani te ??rodki od kole??anki i przesy??a??a dalej do banku. Niestety obecnie trzeba b?dzie raty op??aca? z w??asnych ??rodków. W przeciwnym wypadku bank podejmie stosowne kroki prawne celem odzyskania od Pani umówionych rat i odsetek.
Co za?? co si? tyczy kole??anki to zapewne istnieje mi?dzy Paniami porozumienie (umowa) z której wynika, ??e jest ona Pani d??u??niczk?, a jej d??ug polega na tym, ??e jest ona zobowi?zana do zap??acenia Pani tego, co musi Pani zap??aci? bankom. Jednak aby w przysz??o??ci odzyska? od kole??anki swoje nale??no??ci – o ile oczywi??cie nie sp??aci ona ich dobrowolnie – niezb?dne b?dzie wykazanie w s?dzie istnienia takiej umowy pomi?dzy Paniami. Mo??liwe b?dzie na przyk??ad za pomoc? ??wiadków, którzy potwierdz?, ??e kole??anka deklarowa??a konieczno??? zwrotu Pani wszystkich po??yczek. Mo??liwe to b?dzie równie?? za pomoc? pisemnego uznania d??ugu, które jak widz? ju?? Pani ma. Takie uznanie d??ugu na szcz???cie przerywa bieg przedawnienia Pani roszcze??. Poniewa?? na uwadze trzeba mie? mo??liwo??? wyegzekwowania przez komornika korzystnego dla Pani wyroku, moim zdaniem na obecnym etapie warto przede wszystkim rozmawia? z kole??ank? tak aby w miar? mo??liwo??ci doprowadzi??a do sytuacji w której b?dzie p??aci??a raty. To rozwi?zanie najprostsze formalnie (nie wymaga post?powania s?dowego, w tym np.: wniesienia przez Pani? op??aty od pozwu), ale niestety nie wiadomo na ile mo??liwe.<< powrót do listy pytań