Pro publico bono

Pytanie 52

Jestem samotn? rozwódk?. Nie mam dzieci. Chcia??abym zapisa? swój maj?tek innej osobie ni?? rodze??stwo i matka. My??l? o powo??aniu do spadku na przyk??ad domu dziecka. Czy w ten sposób uda mi si? pomin?? rodzin? w spadkobraniu? Czy konieczne jest wydziedziczenie?Po pierwsze nale??y si? zastanowi? nad statusem domu dziecka. Je??eli nie jest to odr?bny podmiot prawa to powo??anie do spadku b?dzie o tyle trudne, ??e nale??y wskaza? rzeczywi??cie istniej?cy podmiot (np.: odpowiedni? gmin?), a nast?pnie tzw.: statio fisci tego podmiotu w postaci konkretnego domu dziecka. Testament mo??na sporz?dzi? pismem odr?cznym (pami?ta? nale??y o dacie i podpisie) albo u notariusza i ta druga mo??liwo??? przy takim akurat powo??aniu do dziedziczenia wydaje si? lepsza. Wówczas notariusz zadba o prawid??owo??? zapisów testamentowych.
Z opisanej sytuacji wynika, ??e do kr?gu spadkobierców ustawowych po Pani wchodzi matka i rodze??stwo co wynika z art. 935 § 2 k.c. Je??eli wi?c nie sporz?dzi Pani testamentu te osoby b?d? po Pani dziedziczy? w przypadku ??mierci. Jednocze??nie wydziedziczenie w przypadku rodze??stwa nie jest konieczne, albowiem art. 991 § 1 k.c. jednoznacznie wskazuje (wniosek a contrario), ??e rodze??stwo nie jest uprawnione do zachowku. Skutecznie mo??na wydziedziczy? – w Pani przypadku – tylko matk?, ale pod warunkiem, ??e dopuszcza si? negatywnie ocenianych, a przewidzianych w art. 1008 k.c. dzia??a?? (np.: uporczywie post?puje w sposób sprzeczny z zasadami wspó????ycia spo??ecznego).
Je??eli matki nie da si? wydziedziczy?, a w testamencie do ca??o??ci spadku powo??ana zostanie inna osoba, no i oczywi??cie przy za??o??eniu, ??e matka prze??yje spadkodawc? (Pani?), wówczas b?dzie jej s??u??y??o uprawnienie do domagania si? tzw.: zachowku od powo??anego testamentem spadkobiercy. Najprawdopodobniej b?dzie to ½ cz???? tego co matka odziedziczy??aby po Pani, gdyby testamentu nie by??o.<< powrót do listy pytań