Pro publico bono

Pytanie 53

Moja matka i ojczym przepisali darowizn? mieszkanie na siostr?. Mieszkanie wchodzi??o wcze??niej do wspólnoty maj?tkowej ma????e??skiej. Ojczym zmar??. Kto b?dzie mia?? prawo do tego mieszkania i spadku po ojczymie? Ojczym ma dzieci z innego ma????e??stwa. Mama spotka??a go jak my ju?? byli??my pe??noletni.Je??eli nie sporz?dzono testamentu wówczas po ojczymie dziedziczy Pani mama (jego ??ona) oraz Pani przyrodnie ma????e??stwo (zst?pni ojczyma). Pani i Pani rodze??stwo – nie, gdy?? o przysposobieniu nie mog??o by? tu mowy.
Prawo do mieszkania jednak niezmiennie pozostaje przy dotychczasowym w??a??cicielu, czyli Pani siostrze, która przed ??mierci? ojczyma naby??a je w drodze darowizny od matki i ojczyma. Co najwy??ej pojawi si? konieczno??? zap??aty przez siostr? zachowku spadkobiercom ojczyma, je??eli poza podarowanym mieszkaniem ??adnego innego maj?tku nie mia??. Przy czym przy darowi??nie na rzecz osoby która nie jest spadkobierc? (w tym przypadku z tak? sytuacj? mamy do czynienia na linii ojczym – Pani siostra) siostra nie b?dzie zobowi?zana do zap??aty zachowku wobec spadkobierców ustawowych ojczyma, je??eli darowizna nast?pi??a co najmniej 10 lat przed jego ??mierci?.
Natomiast Pani na razie nie przys??uguj? ??adne uprawnienia, jako, ??e nie jest Pani ustawowym spadkobierc? po ojczymie. Dopiero po ??mierci mamy, o ile mama równie?? nic nie pozostawi, pojawi si? dla Pani mo??liwo??? domagania si? zachowku od siostry. W tym przypadku mo??liwo??? ta b?dzie istnie? nawet wówczas, gdy od darowizny do ??mierci mamy min???o by wi?cej ni?? 10 lat.<< powrót do listy pytań