Pro publico bono

Pytanie 54

Kupi??am mieszkanie spó??dzielcze w??asno??ciowe. Pieni?dze da??a mi córka. Teraz z m???em nie utrzymuj? kontaktów, bo on wci??? pije. Nie mamy jednak rozwodu. S??ysza??am, ??e on sobie ro??ci prawo do mojego nowego mieszkania, cho? obecnie zamieszkuje w naszym starym wspólnym mieszkaniu. Nowe mieszkanie w testamencie przepisa??am wnuczce. Co zrobi?, aby m??? nie mia?? do niego w ogóle prawa?Jak wynika z okazanych mi dokumentów jest Pani jedynym w??a??cicielem tego mieszkania. Innymi s??owy, zgodnie z dokumentami, mieszkanie wchodzi do Pani maj?tku odr?bnego. Oznacza to, ??e ma????onek ju?? teraz nie ma do niego ??adnych praw.
Oczywi??cie mo??e on próbowa? twierdzi?, ??e skoro mieszkanie zosta??o nabyte w trakcie ma????e??stwa to wchodzi ono do maj?tku dorobkowego ma????onków. Na tej podstawie móg??by on próbowa? wykazywa?, ??e dokumenty nie odzwierciedlaj? rzeczywistego stanu prawnego. Niemniej jednak w tej sprawie wydaje si?, ??e sytuacja Pani ma????onka nie jest szczególnie silna. Je??eli na zakup nowego mieszkania przeznaczy??a Pani ??rodki z darowizny uzyskanej od córki, wówczas mieszkanie na pewno nie wchodzi do wspólno??ci ustawowej ma????e??skiej. Na podstawie art. 33 pkt. 2 k.r.o. darowizna przysparza maj?tek odr?bny obdarowanego ma????onka, chyba, ??e darczy??ca (tu: córka) postanowi?? inaczej (a taki wniosek z niczego nie wynika). W konsekwencji na podstawie art. 33 pkt. 10 k.r.o. mieszkanie zakupione za darowizn? od córki na pewno nie wejdzie do maj?tku wspólnego. Oznacza to, ??e mo??e Pani nim swobodnie rozporz?dzi? (w tym równie?? zapisa? w testamencie).
W dalszej kolejno??ci nale??y zaznaczy?, ??e m??? jest Pani spadkobierc? ustawowym i mo??e ro??ci? sobie uprawnienia wynikaj?ce z tzw.: zachowku (podobnie zreszt? jak córka, ale tego jak rozumiem Pani si? nie obawia). Adresatem tych pretensji by??aby zawsze wnuczka – jedyny spadkobierca testamentowy. Skoro ma????onek alkoholizuje si? istniej? podstawy do wydziedziczenia go, tj.: pozbawienia prawa do zachowku. Nale??y to uczyni? w testamencie. Wówczas w przypadku gdyby m??? Pani? prze??y??, nic z Pani maj?tku (ani z maj?tku wnuczki) nie trafi do niego. Je??eli sytuacja b?dzie odwrotna i to Pani prze??yje ma????onka nale??y pami?ta? o swoim prawie do starego mieszkania, w którym pewnie ju?? teraz przys??uguje Pani po??owa udzia??u w prawie oraz o tym, ??e druga po??owa (ta po m???u) b?dzie dziedziczona przez Pani? i córk? w drodze dziedziczenia ustawowego po m???u (o ile nie sporz??dzi?? on testamentu, ale i wówczas s??u??y? b?dzie Paniom zachowek).<< powrót do listy pytań