Pro publico bono

Pytanie 56

Mamy problem z dost?pem do naszego budynku. Niegdy?? brama usytuowana by??a od frontu, obecnie jedyne wej??cie jest z ty??u, gdy?? w miejscu starej bramy na parterze wybudowano, wyodr?bniono i sprzedano lokal u??ytkowy. Jednocze??nie s?siednia wspólnota mieszkaniowa zagospodarowa??a swój teren tak, ??e nie mo??emy obecnie dochodzi? do naszego budynku jak dotychczas. Nasze obawy budzi fakt, ??e z kolei z drugiej strony naszego budynku rusza budowa bloku. Je??eli blok ten nie b?dzie mia?? bramy wjazdowej na podwórko to do naszego budynku doj??? b?dzie mo??na jedynie z innej oddalonej ulicy i po pokonaniu podwórka z parkingiem oraz z tzw.: pieszo-jezdni?. Jak mo??emy walczy? o swoje prawa? Czy gmina mog??a zmieni? plan zagospodarowania tak, ??e obecnie mo??na obok nas wybudowa? blok nie informuj?c nas o tym? Czy pozwolenie budowlane mo??na uchyli?? Czy nasza walka b?dzie droga?Gmina mia??a prawo zmieni? plan zagospodarowania przestrzennego. Co do zasady planowanie przestrzenne mi?dzy innymi nale??y w??a??nie do jej bardzo donios??ych zada??. O samej uchwale w tej sprawie rzeczywi??cie nie powiadamia si? mieszka??ców. Trudno sobie wyobrazi?, szczególnie w przypadku du??ych aglomeracji, obowi?zek dor?czania ka??demu mieszka??cowi informacji o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego. Na pewno jednak powiadamia si? o przyst?pieniu do prac nad studium uwarunkowa?? i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz o przyst?pieniu do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Powiadomienie przyjmuje form? og??oszenia w prasie lokalnej oraz obwieszczenia, a zatem i to nie jest nikomu dor?czane. Najpewniej wi?c i w tym wypadku tak by??o.
To z kolei oznacza, ??e pozwolenie na budow? nowego bloku w bezpo??rednim s?siedztwie Pa??stwa budynku musi by? zgodne z uchwalonym planem zagospodarowania przestrzennego. I to tym aktualnym, a nie tym z lat dziewi??dziesi?tych, cho?by nawet ten pierwszy plan by?? dla Pa??stwa bardziej korzystny.
Co do decyzji w sprawie pozwolenia na budow? to widz? i ten szkopu??, ??e by? mo??e charakter strony przys??uguje tu wspólnocie mieszkaniowej, a nie poszczególnym jej cz??onkom. Trudno mi powiedzie? kogo traktowano jako stron? w post?powaniu administracyjnym o wydanie pozwolenia na budow? s?siedniego bloku. Je??eli wspólnot? – to ona ma prawo do wniesienia odwo??ania. Je??eli Pa??stwa – to dzia??anie wspólnoty (które ta podejmuje zwykle przez zarz?dc?) nie b?dzie konieczne, mog? Pa??stwo sami wnie??? odwo??anie.
Je??eli chodzi tylko o dost?p do podwórka to zwracam uwag? na okazane mi pismo jednego z urz?dników, z którego wynika, ??e projektowana inwestycja ma mie? bram? wiod?c? z ulicy na podwórko – na czym w??a??nie Pa??stwu zale??y. Rozumiem Pa??stwa podejrzenia co do nieprawdziwo??ci o??wiadczenia zawartego w tym pi??mie, ale nie mog? zak??ada?, ??e urz?dnik na pewno wprowadza Pa??stwa w b???d. O tym, co zostanie wybudowane decyduje bowiem projekt budowlany. Tego dokumentu nie widzieli??my, by? mo??e wi?c urz?dnik ma racj?. Bez znajomo??ci projektu budowlanego nie sposób rozstrzygn?? czy powstanie blok z tzw.: „przelotówk?” czy te?? nie.
Warto równie?? zauwa??y?, ??e w post?powaniu o pozwolenie na budow? nie rozstrzygaj? si? zagadnienia cywilno-prawne lecz stricte administracyjne, czyli np.: zgodno??? projektu z normami technicznymi, z planem miejscowym itp. Je??eli budowa mia??aby utrudni? Pa??stwu dost?p do nieruchomo??ci to raczej nie na gruncie administracyjnym tego rodzaju spór winien by? rozstrzygni?ty.
Zgodnie z art. 145 § 1 k.c. je??eli nieruchomo??? nie ma odpowiedniego dost?pu do drogi publicznej (a jak tylko budowa zostanie ogrodzona, to dost?p automatycznie zostanie utrudniony) mo??liwe jest ustanowienie na s?siednim gruncie s??u??ebno??ci drogi koniecznej. O tym czy Pa??stwa nieruchomo??? ma czy nie ma odpowiedniego dost?pu do drogi publicznej trudno wyrokowa? bez ogl?dzin nieruchomo??ci. W ka??dym razie gdyby dost?p by?? nadmiernie utrudniony s??u??y? b?dzie Pa??stwu roszczenie. Nale??y jednak zastanowi? nad jego tre??ci?, gdy?? na pewno nie b?dzie mo??na ???da? ustanowienia drogi koniecznej w sposób dowolny lecz jedynie tak, aby zaproponowane w s?dzie rozwi?zanie by??o jednocze??nie najbardziej rozs?dnym (s?d nie powinien wytyczy? drogi po gruncie nie lubianego s?siada, je??eli inna droga jest lepsza).
Natomiast samo rozpocz?cie procesu budowlanego nie spowoduje utraty Pa??stwa praw. S?d mo??e uwzgl?dni? tzw.: wniosek o zabezpieczenie roszcze??. Wówczas na przyk??ad mo??e nakaza? wstrzyma? prace do chwili zako??czenia si? procesu o ustanowienie drogi koniecznej.
Z uwagi na wieloaspektowo??? sprawy, jej tematyk?, wielostronno??? ewentualnych konfliktów, mnogo??? zgromadzonych dokumentów koszt prowadzenia tej sprawy przez profesjonalist? (radca prawny lub adwokat) niestety nie b?dzie symboliczny. Mimo tego szczerze odradzam pomoc nieprofesjonalnego prawnika. Do??wiadczenie uczy, ??e cz?sto przynosi on wi?cej szkody ni?? po??ytku.<< powrót do listy pytań