Pro publico bono

Pytanie 57

Mia??em wezwanie do s?du jako ??wiadek. Stawi??em si? pod budynkiem, ale do ??rodka nie mog??em si? dosta?. Jestem bowiem inwalid? i poruszam si? wy???cznie na wózku inwalidzkim. Pomimo tego s?d ukara?? mnie grzywn? za niestawiennictwo. Uwa??am to za skandal. Co mam robi??Spiesz? wyja??ni?, ??e s?d wzywaj?c ??wiadka wyznacza mu termin, godzin? i miejsce stawiennictwa. Ka??dy ma obowi?zek wezwanie s?du wykona?, tj.: stawi? si? i z??o??y? zeznania. S?d wzywaj?c ??wiadka nie wie i nie mo??e wiedzie? jaki jest jego stan fizyczny. S?d nie prowadzi ??adnych ewidencji osób niepe??nosprawnych. Dlatego te??, kiedy pomimo wezwania nie by??o Pana na sali s?d zdecydowa?? o grzywnie. Jego decyzja, cho? jak nam wiadomo nies??uszna, by??a usprawiedliwiona przepisami i ówczesnym stanem wiedzy s?du. Nie mam ??adnych w?tpliwo??ci, ??e je??eli opisze Pan zaistnia??? sytuacj? (czyli innymi s??owy usprawiedliwi swoj? dotychczasow? nieobecno???) i nast?pnie z??o??y zeznania to grzywna zostanie uchylona. Zeznania mo??e Pan z??o??y? np.: w miejscu swojego zamieszkania, je??eli nie b?dzie mo??liwo??ci przes??uchania Pana w budynku s?du.
Istnieje równie?? drugi sposób zakwestionowania postanowienia o ukaraniu grzywn?. Mo??na si? na takie postanowienie za??ali? do s?du drugiej instancji. Wydaje si?, ??e w opisanej przez Pana sytuacji za??alenie b?dzie uwzgl?dnione. Jednak zwykle odradzam taki wybór swoim klientom, gdy?? po pierwsze trzeba zachowa? terminy, po drugie sporz?dzi? pismo, po trzecie jest to czasoch??onny sposób. Usprawiedliwienie nieobecno??ci i z??o??enie zezna?? równie?? doprowadzi do uchylenia grzywny i to nawet bez zaskar??enia za??aleniem postanowienia o ukaraniu.<< powrót do listy pytań