Pro publico bono

Pytanie 58

Mój brat ju?? 35 lat czeka na mieszkanie. Mamy pismo, ??e 35 lat temu zak??ad pracy wp??aci?? na mieszkanie, ale do tej pory mieszkania nie ma. Przez to nie mo??na by??o zrealizowa? ksi???eczki mieszkaniowej. A mia??o by? tak, ??e po??ow? wp??aci zak??ad pracy (co uczyni??), a druga po??owa b?dzie pochodzi? z ksi???eczki mieszkaniowej. Jaka jest odpowiedzialno??? cywilna, a jaka karna? Czy mamy jakie?? szanse na mieszkanie? Je??li nie, to czy spó??dzielnia powinna mi odda? wp??acone pieni?dze? Oni zaoferowali mi nieco ponad z??otówk?.Widz?, i?? rzeczywi??cie istnieje dowód na przelew okre??lonej kwoty z zak??adu pracy do spó??dzielni. Ale nie okazano mi umowy pomi?dzy spó??dzielni? a bratem. Jej tre??? b?dzie tu najwa??niejsza. Bez tego trudno mi ustali? jakie by??y prawa i obowi?zki stron. Przyk??adowo, nie wiadomo, jaka by??a wysoko??? umówionego wk??adu mieszkaniowego, przez to nie wiadomo czy i na ile spó??dzielnia nie wywi?za??a si? z umowy, czy i jakie by??y terminy na poszczególne ??wiadczenia itp. Wszystkie te dane potrzebne s? do okre??lenia czy i jak odpowiada cywilnie spó??dzielnia mieszkaniowa, w tym równie??, czy swoim dzia??aniem uniemo??liwi??a bratu wniesienie pe??nego wk??adu mieszkaniowego (tu: z ksi???ki mieszkaniowej).
W obecnym stanie prawnym umowa o budow? lokalu (który nast?pnie ma sta? si? przedmiotem lokatorskiego spó??dzielczego prawa do lokalu) musi by? zawarta na pi??mie. Niestety nie wiem jak to by??o 35 lat temu, cho? mo??na to rzecz jasna sprawdzi?.
Je??eli chodzi o odpowiedzialno??? karn? to nie dostrzegam ??adnych podstaw do zarzutu, ??e kto?? pope??ni?? czyn zabroniony zagro??ony kar? np.: pozbawienia wolno??ci. Je??eli nie dosz??o do wykonania umowy, gdy?? pojawi? si? jaki?? spór na jej tle, to nie znaczy to automatycznie, ??e kto?? jest przest?pc?.
Zwrot wp??aconych tytu??em wk??adu mieszkaniowego ??rodków powinien nast?pi? wówczas je??eli spó??dzielcze lokatorskie prawo do lokalu nie zostanie na rzecz brata ustanowione. W?tpi? aby wk??ad taki mia?? nie by? waloryzowany. Skoro wp??acono równowarto??? np.: 12 ówczesnych pensji, to ci???ko oczekiwa? aby spó??dzielnia wyp??acaj?c z??otówk? regulowa??a ca??y swój d??ug. W tej materii rozstrzygaj?ce b?d? postanowienia statutu spó??dzielni.<< powrót do listy pytań