Pro publico bono

Pytanie 59

Zakupi??am lokal mieszkalny, który mia?? by? dopiero wybudowany. Ca??? nale??n? cen? ui??ci??am w przewidzianych terminach. Cena uzale??niona by??a od powierzchni mieszkania. Powierzchnia przewidziana by??a w umowie przedwst?pnej, ale zgodnie z jej tre??ci? mog??a ulec zmianie. Obecnie okazuje si?, ??e chyba zap??aci??am za du??o. Problem polega bowiem na tym, ??e w mieszkaniu wyst?puj? wn?ki. W trakcie sporu s?dowego bieg??y powo??a?? si? na Polsk? Norm?, z której wynika, ??e przy obliczaniu powierzchni lokalu pomija si? wn?ki poni??ej 0,1 m2. Ale nie jest wskazane co zrobi? z wi?kszymi wn?kami, a ja takie w??a??nie mam w mieszkaniu. Czy bieg??y orzek?? prawid??owo zaliczaj?c wn?ki w moim mieszkaniu do powierzchni mieszkania?Na podstawie okazanego tekstu PN potwierdzam, ??e przedstawiona sytuacja faktyczna jest prawdziwa, tzn.: nie wspomina si? tu o wn?kach o wi?kszej powierzchni ni?? 0,1 m2. W mojej ocenie oznacza to, ??e bieg??y prawid??owo sporz?dzi?? swoj? opini?. Uwa??am tak dlatego, ??e z tego co Pani mówi, strony umowy porozumia??y si? w ten sposób, i?? za lokal zostanie zap??acona cena uzale??niona od powierzchni. Powierzchnia lokalu jest tu wyznaczona w sposób obiektywny, tj.: lokal liczy tyle i tyle metrów niezale??nie od tego co kto o tym s?dzi. Wskazana norma nakazuje przyj?? pewn? fikcj?, a mianowicie uzna?, ??e powierzchnia lokalu jest mniejsza ni?? w rzeczywisto??ci, o ile w lokalu wyst?puj? wn?ki mniejsze ni?? 0,1 m2. Skoro nie ma rozstrzygni?cia co uczyni? w przypadku wi?kszych wn?k raczej nale??y przyj??, ??e w takim przypadku ??adna fikcja prawna nie jest dopuszczona, tzn.: lokal liczy tyle metrów ile rzeczywi??cie liczy, a nie mniej. Traktowa??bym wi?c zapis Polskiej Normy jako wyj?tek od regu??y, który nie mo??e by? z natury rzeczy interpretowany rozszerzaj?co (exceptiones non sunt extendendae).<< powrót do listy pytań