Pro publico bono

Pytanie 6

Wzi???em po??yczk? z banku. Pieni?dze potrzebne mi by??y na op??acenie kursów. Niestety, organizator kursu mnie oszuka?? i szkole?? nie by??o. Pieni?dze bank wp??aci?? bezpo??rednio na jego konto, jeszcze przed rozpocz?ciem kursu. Teraz bank ??ciga mnie za t? po??yczk?. Co mam zrobi?? Skoro nic nie otrzyma??em w zamian to czy musz? cokolwiek p??aci??Umowa pomi?dzy Panem a bankiem zapewne wys??awia jakie uprawnienia przys??uguj? bankowi. W przypadku umowy po??yczki bez ryzyka omy??ki mo??na za??o??y?, ??e bank ma prawo wymaga? od Pana zarówno zwrotu kwoty po??yczki jak i dodatkowego wynagrodzenia za udzielenie po??yczki. To dodatkowe wynagrodzenie przybiera mi?dzy innymi posta? odsetek.
Niestety bank nie musi interesowa? si? tym, czy Pana relacje z innym kontrahentem przebiegaj? w sposób prawid??owy. Mo??e wi?c skutecznie dochodzi? swoich roszcze?? od Pana, mimo, ??e w rzeczywisto??ci Pana kontrahent jest nierzetelny.
Natomiast nie pozostaje Pan ca??kowicie bezradny, gdy?? w stosunku do osoby, która mia??a przeprowadzi? kursy, s??u??? Panu roszczenia odszkodowawcze. Pana kontrahent najzwyczajniej nie wywi?za?? si? z umowy i w zwi?zku z tym najpewniej wyrz?dzi?? Panu szkod?. Szkoda obejmie tu wszelkie konsekwencje zwi?zane z brakiem przeprowadzenia kursów (por. art. 491 k.c.)<< powrót do listy pytań