Pro publico bono

Pytanie 60

Czy obowi?zuj? jakie?? normy wspó????ycia w bloku zamieszka??ym przez wielu lokatorów? Czy na przyk??ad mo??na w domu na pi?trach urz?dzi? si??ownie z bie??ni? i sztangami, które co jaki?? czas spadaj? na pod??og?? Ju?? mi trzy razy kawa??ek sufitu odpad?? na skutek wstrz?sów wywo??ywanych w lokalu powy??ej. Boj? si?, ??e nast?pnym razem spadnie taki kawa?? tynku na g??ow? mi lub moim domownikom, np.: dzieciom. Co mam robi??Rzeczywi??cie istnieje niepisany zbiór zasad „dobrego prawa s?siedzkiego”. W art. 140 k.c. wyra??ono zasad?, i?? w??a??ciciel mo??e korzysta? z rzeczy (te?? mieszkania) jak mu si? tylko podoba, pod warunkiem jednak, ??e czyni to w granicach okre??lonych przez ustawy, zgodnie z zasadami wspó????ycia spo??ecznego oraz zgodnie ze spo??eczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa w??asno??ci. Ustawodawca nie przewiduje tu wyra??nego zakazu typu: „mieszkaniec bloku nie mo??e urz?dzi? w mieszkaniu si??owni”, co nie znaczy, ??e pozostali s?siedzi nie maj? ??adnych praw.
Pani sprawa ma charakter ocenny. Jej wynik zale??e? b?dzie od intensywno??ci i zakresu ingerencji przez s?siada w to, co mo??emy nazwa? mirem domowym. Niew?tpliwie w blokach, szczególnie w tych zbudowanych z tzw.: wielkiej p??yty, szczelno??? akustyczna mieszka?? – ze wzgl?dów konstrukcyjnych – pozostawia wiele do ??yczenia. Cz?sto „przez ??ciany” s??ycha? nie tylko np.: prac? pralki automatycznej, ale nawet fragmenty normalnej rozmowy. W takich przypadkach stoj? na stanowisku, ??e nie dochodzi do ??adnego naruszenia. Je??eli jednak lokal zaczyna by? u??ytkowany w sposób szczególnie uci???liwy dla s?siadów (a opisywana przez Pani? sytuacja zdaje si? pod tak? w??a??nie podpada?, skoro wywo??ane drgania doprowadzi??y a?? do zniszczenia powierzchni sufitu) wówczas osoba za to odpowiedzialna mo??e by? zmuszona do zaprzestania narusze??. I tak w zgodzie z art. 222 § 2 k.c. w??a??cicielowi przys??uguje roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie narusze??. Mo??na wi?c wytoczy? powództwo (tzw.: negatoryjne) na podstawie którego uzyska s?downie stwierdzony zakaz danego zachowania si? przez s?siada.
Nale??y przy tym pami?ta?, ??e roszcze?? odszkodowawczych (np.: za napraw? lokalu) nie da si? dochodzi? korzystaj?c z powy??szej skargi.<< powrót do listy pytań