Pro publico bono

Pytanie 62

Mia??em zawart? umow? o prac? do ko??ca listopada tego roku. Nie dosta??em dyscyplinarki tylko zwyk??e wypowiedzenie i umowa wygas??a wcze??niej. Co mi si? teraz nale??y, czy jakie?? odszkodowanie?O ile dobrze sobie przypominam tre??? przepisów ustawy reguluj?cej prawa i obowi?zki pracowników w przypadku rozwi?zania umowy o prac? z przyczyn niedotycz?cych pracowników to jest tam mowa o prawie pracownika do odprawy pieni???nej. Wysoko??? odprawy na pewno zale??y od sta??u pracy. Chodzi tu o ustaw? nazywan? w skrócie (chocia?? b???dnie) ustaw? o zwolnieniach grupowych. Powtarzam, nie jestem pewien, ale najprawdopodobniej w tej ustawie jest zapis wskazuj?cy, ??e odprawa przys??uguje przy zwolnieniach grupowych, ale tak??e i przy innych zwolnieniach, je??eli tylko s? one dokonywane z przyczyn nie le???cych po stronie pracowników. Z tak? sytuacj? jak rozumiem mamy tu do czynienia.
Generalnie umow? o prac? na czas okre??lony (tak? mia?? Pan zawart?) mo??na rozwi?za? jedynie wówczas, gdy zosta??a ona zawarta na ponad 6 miesi?cy i w jej tre??ci przewidziano prawo wypowiedzenia takiej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Skoro wypowiedziano Panu t? umow? z przyczyn nie le???cych po Pana stronie, to sk??aniam si? do zaj?cia stanowiska, i?? odprawa Panu przys??uguje, tak jak by przys??ugiwa?a Panu w przypadku wypowiedzenia umowy o prac? na czas nieokre??lony.
Proponuj? Panu uda? si? jednak do Pa??stwowej Inspekcji Pracy, która w Szczecinie znajduje si? na ulicy Pszczelnej (równoleg??a do Warcis??awa). Na miejscu uzyska Pan z pewno??ci? komplementarne stanowisko dotycz?ce Pana sytuacji. Pracownicy PIP, jako ??e na co dzie?? zajmuj? si? prawem pracy, powinni by? bardziej jednoznaczni ode mnie. Je??eli stanowisko PIP by??oby takie do którego i ja si? sk??aniam, czyli korzystne dla Pana, wówczas proponuje przes??a? je do pracodawcy wraz z wezwaniem do zap??aty. By? mo??e pracodawca zap??aci dobrowolnie. Dopiero w przypadku odmowy zap??aty proponuje skorzysta? z pomocy radcy prawnego lub adwokata.<< powrót do listy pytań