Pro publico bono

Pytanie 63

Boj? si?, ??e mog? za d??ugi te??cia odpowiada?. Mam przyk??ad w??ród znajomych, ??e moja kole??anka musi sp??aca? ponad 100 tys. z?? za d??ugi swojego te??cia. Jak mog? tego unikn??? Moi te??ciowie s? po rozwodzie, te??? najprawdopodobniej testamentu nie sporz?dzi??.Podejrzewam, ??e sytuacja w przypadku kole??anki wygl?da??a tak, i?? to nie ona w rzeczywisto??ci musi sp??aca? d??ugi te??cia, lecz jej m???. Wiem, ??e w bud??ecie domowym na jedno w sumie wychodzi, ale trzymajmy si? tego za??o??enia dla potrzeb niniejszego pytania.
W przypadku dziedziczenia beztestamentowego do spadkobrania z mocy ustawy powo??ane s? dzieci oraz ma????onek (czyli nie ma????onek dziecka). W Pani przypadku, skoro te??ciowie s? po rozwodzie, to by??y ma????onek te??cia (te??ciowa) nie b?dzie po nim dziedziczy?. W gr? wchodzi zatem jedynie dziedziczenie po te??ciu przez dzieci te??cia. Jednym z nich jest Pani m???. Taki spadkobierca mo??e, ale nie musi dziedziczy?. Aby w ogóle nie dziedziczy? powinien on odrzuci? spadek. Odrzucenie spadku dokonuje si? poprzez o??wiadczenie z??o??one przed s?dem lub notariuszem. O??wiadczenie takie sk??ada si? w terminie 6 miesi?cy licz?c od dnia w którym spadkobierca (m???) dowiedzia?? si? o tytule swego powo??ania (przyjmijmy w uproszczeniu, ??e chodzi tu o ??mier? spadkodawcy czyli te??cia).
Odrzucenie spadku swoje konsekwencje. Spadkobierc?, który spadek odrzuci??, traktuje si? tak jakby nie do??y?? otwarcia spadku, czyli tak jakby zmar?? przed spadkodawc?. Trzeba przy tym – w Pani przypadku - uwa??a? na regulacj? art. 931 § 2 k.c. który stanowi, ??e je??eli dziecko spadkodawcy (tu: Pani m???) nie do??y??o otwarcia spadku (a tak? fikcj? prawn? trzeba przyj?? przy odrzuceniu spadku przez m???a) udzia?? spadkowy, który by temu dziecku przypada??, przypada jego dzieciom, potem wnukom itd. Innymi s??owy, odrzucenie spadku przez m???a aktualizuje prawa jego zst?pnych (dzieci, wnuki) do spadku. Te osoby te?? powinny spadek odrzuci?, je??eli nie chc? dziedziczy?.<< powrót do listy pytań