Pro publico bono

Pytanie 65

Jestem jedynym spadkobierc?. Mam testament, w którym ca??y maj?tek matki przeszed?? na mnie. W sumie chodzi tu tylko o mieszkanie. Ale mam czwórk? rodze??stwa. Oni pewnie maj? prawo do zachowku. Jak si? z nimi rozliczy?? Czy konieczny jest s?d, czy mo??na polubownie. Ile im si? nale??y? Dodaj?, ??e nasz ojciec zmar?? d??ugo przed matk?.Skoro matka powo??a??a tylko Pani? w testamencie do dziedziczenia to znaczy, ??e tylko Pani b?dzie po matce dziedziczy?. Czyli, ??e w s?dowym post?powaniu o stwierdzenie nabycia spadku (to akurat jest nieuniknione z tym, ??e od marca 2009 r. po??wiadczenie dziedziczenia mo??liwe jest te?? u notariusza) zostanie Pani wskazana jako jedyna uprawniona do spadku.
Poniewa?? Pani matka mia??a 5 dzieci, pozosta??a nie-dziedzicz?ca czwórka, uzyskuje uprawnienie do tzw.: zachowku. W wi?kszo??ci wypadków wysoko??? zachowku wynosi po??ow? tego, co otrzymaliby przy dziedziczeniu bez testamentu. A zatem nale??y zastanowi? si? co by by??o gdyby testamentu nie by??o. Wówczas, zgodnie z regu??ami dziedziczenia ustawowego, po matce ca??a pi?tka dziedziczy??aby w cz???ciach równych. Je??eli do spadku wchodzi tylko mieszkanie (i nie wchodz? ??adne d??ugi) wówczas maj?tek ka??dego spadkobiercy powi?kszy??by si? o równowarto??? 1/5 mieszkania. Skoro zachowek mia??by wynosi? po??ow? tego – to oznacza, ??e b?dzie Pani zobligowana wobec ka??dego z rodze??stwa do spe??nienia ??wiadczenia w wysoko??ci 1/10 warto??ci mieszkania.
Do rozliczenia si? z rodze??stwem s?d nie b?dzie potrzebny, tak jak nie jest potrzebny w 99% przypadków rozlicze??. Po prostu jedna strona p??aci to co si? nale??y drugiej dobrowolnie, wi?c s?d nie ma tu ??adnej roli do odegrania. Post?powania s?dowe by??oby niezb?dne, gdyby nie chcia??a Pani zap??aci?? zachowku, a który?? z uprawnionych zdecydowa?? si? sprawy „nie odpu??ci?”. Wówczas musia??by Pani? pozwa? o zap??at?. Przy dobrowolnych sp??atach mo??na uzgodni? z uprawnionymi terminy i raty sp??at, wynegocjowa? te?? ni??szy wymiar ??wiadczenia (w zamian za brak konieczno??ci po stronie uprawnionych wytoczenia powództwa, op??acenia radcy prawnego lub adwokata, czekania na rozstrzygni?cie itp.).<< powrót do listy pytań