Pro publico bono

Pytanie 66

Wynajmowa??am lokal biurowy. Ale umowa wygas??a w zwi?zku z czym opu??ci??am lokal i wróci??am do Szczecina. Jednak moi kontrahenci z uporem wystawiaj? mi faktur? za dalsze okresy najmu, mimo, ??e umowa si? zako??czy??a. W ko??cu komornik dor?czy?? mi nakaz zap??aty i zawiadomienie o egzekucji. Co mam teraz zrobi?? Gdy wynajmowa??am lokal to musia??am zmieni? zamki w drzwiach, czy to ma wp??yw na spraw??Skoro nakaz zap??aty dor?czy?? komornik to znaczy, ??e sprawa s?dowa zosta??a ju?? prawomocnie rozstrzygni?ta, a nast?pnie tytu??owi wykonawczemu (tu: nakazowi zap??aty) nadano klauzul? wykonalno??ci. Pani problem nie jest wi?c banalny, gdy?? na toczenie sporu z kontrahentem by?? czas przed s?dem, a nie na etapie obecnie wszcz?tej egzekucji komorniczej.
Oczywi??cie nie jest te?? tak, ??e nic si? nie da zrobi?. Ale po kolei. Je??eli nakaz zap??aty po raz pierwszy dotar?? do Pani od komornika to znaczy, ??e by? mo??e dosz??o do naruszenia przepisów formalnych dotycz?cych dor?cze??, zamieszczonych w kodeksie post?powania cywilnego (por. art. 131 i nast?pne k.p.c.).Otó?? w normalnym toku wydarze?? nakaz zap??aty wraz z pozwem i za???cznikami do pozwu powinna Pani otrzyma? od s?du. Od nakazu zap??aty wydanego przez s?d w post?powaniu upominawczym s??u??y??by wtedy Pani sprzeciw, o czym zreszt? informuje sama tre??? nakazu. Taki sprzeciw wnosi si? do s?du w terminie 2 tygodni od dor?czenia nakazu przez s?d. Wniesienie sprzeciwu powoduje, ??e nakaz zap??aty „upada”, a s?d przyst?puje do merytorycznego rozpoznania sprawy i zwykle ko??czy j? wyrokiem w którym orzeka kto ma racje (np.: oddala powództwo z uwagi na za???danie przez powoda czynszu za okres po wyga??ni?ciu umowy najmu). Wszystkie te „przyjemno??ci” Pani? omin???y. Je??eli sta??o si? tak dlatego, ??e nakaz próbowano dor?czy? Pani pod nieprawid??owym adresem wówczas mo??na skutecznie dochodzi? przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu, co umo??liwi obron? przed roszczeniem o zap??at? czynszu. Je??eli jednak nakaz próbowano dor?czy? pod prawid??owym adresem (ale nie dor?czono fizycznie, np.: z uwagi na niepodj?cie przesy??ki przez adresata pomimo jej dwukrotnego awizowania) wówczas przywrócenie terminu nie powinno si? uda?.
W Pani sytuacji przywrócenie terminu jest niezb?dne aby unikn?? zap??aty. Przywrócenie przez s?d terminu oznacza prawo wniesienia sprzeciwu po ustawowym terminie. Nie jest to wi?c instytucja powszechnie i dla ka??dego przewidziana. Przywrócenie terminu do wniesienia przez Pani? sprzeciwu mo??e nast?pi? na Pani wniosek z??o??ony w s?dzie który wyda?? nakaz zap??aty w przeci?gu 7 dni (licz?c od dnia wizyty komornika). We wniosku nale??y wykaza?, ??e sprzeciwu w ustawowym terminie nie wniesiono bez Pani winy. Nale??y te?? pami?ta?, ??e wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu koniecznie nale??y wnie??? sprzeciw od nakazu zap??aty w którym trzeba wskaza? dlaczego powód nie ma racji.
Co do samego merytorycznego zakresu sporu, to mo??liwym jest, ??e powód swoje roszczenie o zap??at? czynszu pomimo wyga??ni?cia umowy najmu opiera na przekonaniu, ??e je??eli nie odzyska? on od Pani wynajmowanych pomieszcze?? to umowa trwa nadal. W tym sensie ma znaczenia zmiana zamków, która uniemo??liwia wynajmuj?cemu wst?p do lokalu. Moim zdaniem taka koncepcja powoda nie by??aby jednak nieprawid??owa. Co prawda art. 674 k.c. wskazuje przypadek „milcz?cego” przed??u??enia umowy, ale wymaga si? aby najemca rzecz nadal u??ywa??, za zgod? wynajmuj?cego, i po wyga??ni?ciu umowy najmu. Tymczasem opuszczenie lokalu uniemo??liwia przyj?cie, ??e Pani lokal nadal u??ywa, i to nawet gdy lokal zosta?? zamkni?ty, a klucz wynajmuj?cemu nie zosta?? wydany. Dlatego wydaje mi si?, ??e w sporze to Pani ma racj?. Oznacza to, ??e kluczowym b?dzie przywrócenie przez s?d terminu, gdy?? bez tego s??uszne Pani argumenty nie b?d? mog??y by? wzi?te pod uwag?.<< powrót do listy pytań