Pro publico bono

Pytanie 68

Od maja 2008 trwa naprawa mojego telefonu. Pocz?tkowo wymieniono nam aparaty, ale to nic nie da??o. Ca??y czas p??ac? abonament, ale z telefonu korzysta? nie mog?. Pisa??em reklamacj?, obiecano inny model i nic. Do punktu obs??ugi klienta mam 60 km, wi?c nie mog? tam je??dzi? codziennie. Mam rodzin? na ??l?sku i chc? by? z nimi w kontakcie. Co mam robi??Z wskazanych okoliczno??ci nie wynika, czy problem le??y po stronie operatora, który ma zapewni? mo??liwo??? dokonania po???czenia (odpowiada za sprawno??? sieci), czy te?? sprzedawcy aparatu, który mo??e by? wadliwy i dlatego, pomimo, ??e sie? jest sprawna, po???czenia nie mog? by? wykonywane. Od rozstrzygni?cia tego zagadnienia trzeba by by??o wyj???, ??eby wiedzie? w ogóle do kogo kierowa? ???dania. Je??eli jednak operator i dostawca aparatu to ta sama osoba (firma) to wiadomo, ??e nienale??enie od przyczyny reklamacj? trzeba sk??ada? w??a??nie u niej.
Je??eli przyczyn? problemów jest niesprawno??? aparatu, sprzedawca aparatu najprawdopodobniej b?dzie odpowiada? wobec Pani za tzw.: niezgodno??? towaru z umow?. Na podstawie ustawy o szczególnych warunkach sprzeda??y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176) przys??uguj? Pani okre??lone w art. 8 uprawnienia: ???danie naprawy, wymiany na nowy, czasem ???danie obni??enia ceny lub nawet odst?pienie od umowy (oznacza konieczno??? zwrotu aparatu w zamian za zwrot zap??aconej ceny).
Je??eli jednak przyczyna le??y po stronie operatora to z pewno??ci? nie s??u??? mu uprawnienia do pobrania ca??ej op??aty abonamentowej i nadto b?dzie zmuszony zap??aci? wskazane w ustawie Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) odszkodowanie. W tym wypadku proponuje zawiadomi? o sprawie Prezesa Urz?du Komunikacji Elektronicznej (spraw? nale??y dok??adnie opisa?) i poprosi? o informacj? o przys??uguj?cych w takiej sytuacji uprawnieniach. Z uwagi na zawi??o??? regulacji, ró??norodno??? umów i podmiotów ??wiadcz?cych us??ugi powo??ano taki w??a??nie organ, który powinien dba? mi?dzy innymi o interes abonentów.
Urz?d Komunikacji Elektronicznej mie??ci si? w Warszawie na ul. Kasprzaka 18/20.<< powrót do listy pytań