Pro publico bono

Pytanie 69

Jestem cz??onkini? spó??dzielni mieszkaniowej. Co?? w tej mojej spó??dzielni jest nie w porz?dku. Zwo??ano zgromadzenie i w pierwszej kolejno??ci wy??oniono komisj? wyborcz?. W jej sk??ad wesz??y osoby, które nast?pnie kandydowa??y. Czy cz??onkowie komisji wyborczej maj? prawo kandydowa?? Czy pracownicy spó??dzielni mog? by? cz??onkami rady nadzorczej?Ma pani racj?, konflikt interesów jest zauwa??alny. Cz??onek komisji wyborczej, która, o ile nazwa nie jest myl?ca, ma za zadanie czuwa? nad prawid??owo??ci? wyborów (g??osowa?) nie powinien by? jednocze??nie kandydatem, którego g??osowanie dotyczy. Niemniej jednak na tym wyczerpuje si? mo??liwo??? mojej pomocy, gdy?? dok??adne okre??lenie konsekwencji takiego konfliktu interesów wymaga znajomo??ci statutu tej konkretnej spó??dzielni. Po pierwsze nie wiadomo jakie dok??adnie kompetencje ma komisja wyborcza, szczególnie w sytuacji gdyby do samego liczenia g??osów powo??a??oby komisj? skrutacyjn?. Po drugie by? mo??e odpowied?? na Pani pytanie jest wprost wskazana w statucie je??eli reguluje on kwestie wyboru komisji wyborczej oraz prawa i obowi?zki cz??onka komisji wyborczej. Aktualn? tre??? statutu – na Pani wniosek – spó??dzielnia ma obowi?zek udost?pni?. Natomiast na drugie Pani pytanie odpowied?? jest negatywna i wynika ona nie tyle ze statutu (które ka??da spó??dzielnia ma inny) lecz z przepisu ustawy (który obowi?zuje wszystkie spó??dzielnie mieszkaniowe w kraju). W sk??ad rady nadzorczej spó??dzielni mieszkaniowej nie mog? wchodzi? osoby, b?d?ce pracownikami spó??dzielni. Gdyby podj?to tak? uchwa??? by??aby ona z mocy prawa niewa??na. Co wi?cej, nawet gdyby wybrano do rady nadzorczej nie-pracownika, a ten??e nie-pracownik podpisa?? by nast?pnie umow? o prac? ze spó??dzielni? automatycznie usta??oby jego cz??onkostwo w radzie nadzorczej tej spó??dzielni.<< powrót do listy pytań