Pro publico bono

Pytanie 70

Mam na swojej dzia??ce urz?dzenie przesy??owe (wodoci?gi). W moim przypadku dotyczy to oko??o 1000 metrów kwadratowych dzia??ki, gdy?? magistrala jest d??uga i szeroka. Czy mi si? co?? nale??y za te 1000 metrów z których nie mog? korzysta??Od jakiego?? czasu funkcjonuje w polskim prawie cywilnym tzw.: s??u??ebno??? przesy??u. S??u??ebno??? przesy??u jest prawem przedsi?biorstwa, które u??ywa urz?dzenia takie jak wodoci?gi, gazoci?gi, linie wysokiego napi?cia itp. do korzystania z cudzej nieruchomo??ci. Korzystanie w wi?kszo??ci obejmuje prawo utrzymywania na cudzej nieruchomo??ci tych??e urz?dze?? przesy??owych. Ponadto zapewne równie?? prawo dokonywania kontroli, przegl?dów, konserwacji, modernizacji i remontów, usuwania awarii itp. Przepisy prawa cywilnego zosta??y tak skonstruowane, ??e daj? zarówno przedsi?biorstwu prawo ???dania ustanowienia przez w??a??ciciela s??u??ebno??ci (za wynagrodzeniem) jak i w??a??cicielowi prawo ???dania wynagrodzenia za ustanowienie s??u??ebno??ci. Niemniej jednak nale??y pami?ta?, ??e s??u??ebno??ci mo??na zasiedzie?, tak jak mo??na zasiedzie? nieruchomo???. Je??eli wi?c kto?? korzysta z cudzej nieruchomo??ci w okre??lony sposób – w z??ej wierze – przez 30 lat to dochodzi do zasiedzenia s??u??ebno??ci. Oznacza to, ??e ten co zasiedzia?? s??u??ebno??? ma prawo do dalszego korzystania z cudzej nieruchomo??ci na takich samych zasadach jak dotychczas (i bez wynagrodzenia). W przypadku s??u??ebno??ci przesy??u powsta??a rozbie??no??? pomi?dzy prawnikami, czy mo??liwe jest zasiedzenie s??u??ebno??ci przesy??u zanim przepisy o s??u??ebno??ci przesy??u wesz??y w ??ycie. Samo wynagrodzenie za ustanowienie s??u??ebno??ci powinno by? „odpowiednie”, co znaczy, ??e gdy strony si? nie porozumiej? co do jego wysoko??ci wówczas spór podlega? b?dzie rozstrzygni?ciu s?dowemu. Przy ustalaniu wysoko??ci wynagrodzenia nale??y bra? pod uwag? w jak dotkliwy sposób naruszono prawa w??a??ciciela, w tym na pewno ile terenu zajmuj? urz?dzenia przesy??owe i ile terenu wy???czone jest z normalnego u??ytku na skutek takiego zaj?cia.<< powrót do listy pytań