Pro publico bono

Pytanie 71

W tym tygodniu dostali??my zaproszenie do notariusza. Wynik??o to z inicjatywy wspólnoty mieszkaniowej, a w??a??ciwie jej zarz?dcy. Jeste??my w??a??cicielami mieszka??. W sprawie chodzi o piwnice, które w naszym bloku stanowi? odr?bne lokale (maj? odr?bne ksi?gi wieczyste). Zarz?dca wspólnoty proponuje, aby??my przej?li piwnice, na co zgadza si? zreszt? ich dotychczasowy w??a??ciciel. A ja nie chc? tej piwnicy, bo si? boj? kosztów z tym zwi?zanych.My??l?, ??e tej sprawie b?dzie niezb?dne uzyskanie dok??adniejszych danych od zarz?dcy wspólnoty. Z tego, co Pani mówi nie wynika jeszcze jaki wariant wymy??li?? zarz?dca wspólnoty. By? mo??e chodzi mu o to, aby wszyscy w??a??ciciele lokali nabyli dany lokal (piwnic?) na wspóln? w??asno???, czyli stali si? wspó??w??a??cicielami tej piwnicy. Wówczas rzeczywi??cie wzrós??by „metra??” ka??dego z w??a??cicieli, który z kolei wyznacza wysoko??? obowi?zkowej op??aty wnoszonej cyklicznie na rachunek wspólnoty. Jako wspó??w??a??ciciele kolejnego lokalu cz??onkowie wspólnoty musieliby nadto ponosi? wspólnie ci???ar podatku od nieruchomo??ci od tego nowonabytego lokalu. By? mo??e jednak – a z orzecznictwa S?du najwy??szego wynika, ??e takie rozwi?zanie jest mo??liwe – zarz?dca proponuje przej??cie tego lokalu przez wspólnot?, a nie przez w??a??cicieli lokali. Takie rozwi?zanie umo??liwi zarz?dcy wynaj?cie tego lokalu w imieniu wspólnoty mieszkaniowej. Czynsz wp??ywa??by wówczas do wspólnoty, która z tego powodu mia??aby ??rodki na pokrycie cz???ci kosztów (zarz?du, sprz?tania, ubezpieczenia) albo mog??a by ten??e czynsz zapisa? na rachunku funduszu remontowego. Jednak to rozwi?zanie nie zmienia wiele w zakresie podatku od nieruchomo??ci – w tym wypadku p??aci? musia??aby go wspólnota (a wi?c w rzeczywisto??ci w??a??ciciele lokali). Jestem przekonany, ??e skoro zarz?dca wymy??li?? tak nietuzinkowe rozwi?zanie doskwieraj?cego problemu piwnicy to na pewno udzieli prostej informacji o skutkach finansowych tej czynno??ci.<< powrót do listy pytań