Pro publico bono

Pytanie 72

Mamy z m???em mieszkanie w??asno??ciowe. ??yjemy w nim razem z synem. Mamy te?? kilkoro innych dzieci. One wszystkie zrzek??y si? prawa do mieszkania notarialnie. Zgodnie z naszymi testamentami ma je odziedziczy? syn, który mieszka z nami. Jednak boj? si?, ??e po naszej ??mierci on je w nierozs?dny sposób straci. On ma problemy z u??ywkami. Chcia??abym zmieni? testament i przekaza? mieszkanie jednej z córek. Nie chcia??abym jednak zrobi? krzywdy synowi. Co zrobi?, aby móg?? korzysta? z tego mieszkania. Jak przepisa? je na córk??Po pierwsze trzeba b?dzie zmieni? umow? o zrzeczenie si? spadku. W tej umowie córka zrzek??a si? dziedziczenia po rodzicach. Dopóki to si? nie zmieni córka (i jej zst?pni) b?dzie traktowana tak jakby nie do??y??a ??mierci swoich rodziców. Zmiana umowy w której córka zrzek??a si? dziedziczenia mo??liwa jest wy???cznie w formie aktu notarialnego. Nale??y pami?ta?, ??e uchylenie tego zrzeczenia ma dotyczy? tak spadku po ojcu jak i spadku po matce, czyli do notariusza b?d? musia??y si? uda? trzy osoby: dwójka rodziców jako spadkodawcy oraz córka jako spadkobierca.
Po uchyleniu istniej?cego obecnie zrzeczenia si? dziedziczenia córka na nowo b?dzie mog??a dziedziczy?. W tym celu nale??y wi?c zmieni? testamenty, gdy?? obecnie do ca??o??ci spadku po rodzicach powo??any jest syn. Poniewa?? i tak nie da si? uchyli? zrzeczenia bez udzia??u notariusza proponuje przy okazji uchylenia ustanowi? nowe notarialne testamenty powo??uj?c w nich do dziedziczenia córk?. Je??eli w przysz??o??ci odziedziczy nieruchomo??ci to syn nie b?dzie móg?? jej „przetraci?”. Jednocze??nie istnieje mo??liwo??? ustanowienia s??u??ebno??ci osobistej dla syna, która polega??aby na prawie zamieszkiwania w danym mieszkaniu, na przyk??ad do zajmowania dwóch pokojów na wy???czno??? i wspó??korzystania z cz???ci wspólnych takich jak przedpokój, ??azienka i kuchnia. Takiej s??u??ebno??ci mieszkania nie mo??na zby?, mo??na z niej tylko korzysta?, przy czym uprawniony syn nie b?dzie w??a??cicielem. S??u??ebno??? mo??na ustali? ju?? teraz, albo nakaza? spadkobiercy (córce) ustanowi? tak? s??u??ebno??? dla jej brata dopiero po odziedziczeniu mieszkania na podstawie testamentu. Aby to osi?gn?? nale??y w testamencie zawrze? tak zwany zapis testamentowy.<< powrót do listy pytań