Pro publico bono

Pytanie 73

W 2008r. razem z dwojgiem rodze??stwa naby??em s?downie spadek po rodzicach. Mamy po 1/3 w dwóch nieruchomo??ciach. W ksi?gach wieczystych jeste??my wpisani jako wspó??w??a??ciciele. Ale zacz???y si? mi?dzy nami konflikty. Czy post?powanie o dzia?? spadku rozwi???e nasze problemy?Nie ma przeszkód aby z danej rzeczy na równi korzystali i na równi j? wspó??posiadali trzej w??a??ciciele. Oczywi??cie je??eli taka jest ich zgodna wola i nie dochodzi do nieporozumie??. Przy wspó??w??asno??ci jednak o nieporozumienie ??atwo, a w Pana przypadku mamy do czynienia ze stanem niemal identycznym z klasyczn? wspó??w??asno??ci? i niestety sta??y brak zgody jest ju?? faktem.
Przepisy które w tej sytuacji b?d? znajdowa??y zastosowanie s? tak skonstruowane, i?? istotnie u??atwiaj? znoszenie wspó??w??asno??ci, d????c do stanu w którym prawo w??asno??ci danej rzeczy (np.: auta, domu) przys??ugiwa? b?dzie jednej, a nie kilku osobom. Ka??dy wspó??w??a??ciciel (i wspó??spadkobierca) ma prawo ???dania zniesienia wspó??w??asno??ci. W Pana przypadku droga wiedzie w??a??nie przez wspomniane przez Pana s?dowe post?powanie nazywane „dzia??em spadku”. Za??o??y??em przy tym, ??e notarialna umowa w sprawie dzia??u spadku – z uwagi na liczne konflikty – jest niemo??liwa.
Post?powanie o dzia?? spadku zwi?zane jest z obowi?zkiem uiszczenia op??aty do s?du, która w Pana przypadku wyniesie 1000z?? (tyle co przy zniesieniu wspó??w??asno??ci); zreszt? przy dziale spadku s?d b?dzie stosowa?? w??a??nie przepisy o zniesieniu wspó??w??asno??ci.
Post?powanie mo??e zako??czy? si? w ten sposób, ??e kto?? zostanie w??a??cicielem jednej nieruchomo??ci, kto?? drugiej (w rzadkich przypadkach ta sama osoba mo??e przej?? obie nieruchomo??ci) a kto?? uzyska dop??at? pieni???n?. Ka??dy uczestnik post?powania s?dowego b?dzie móg?? zaproponowa? s?dowi przyj?cie opracowanego przez siebie rozwi?zania. Nawet jest taka mo??liwo???, ??e Panu przypadnie jedna nieruchomo???, a pozosta??emu rodze??stwu druga nieruchomo??? na wspó??w??asno??? (z udzia??em po ½). Sposób dzia??u spadku okre??li s?d, kieruj?c si? stwierdzonymi okoliczno??ciami faktycznymi (np.: nie przys?dzi w??asno??ci domu temu, kto na pewno nie b?dzie mia?? ??rodków na sp??at? innego wspó??spadkobiercy). Mo??liwe jest równie?? fizyczne podzielenie nieruchomo??ci, na przyk??ad na trzy cz???ci, ale to wi???e si? znowu z daleko wy??szymi kosztami, gdy?? trzeba b?dzie op??aci? bieg??ego s?dowego z zakresu geodezji i jeszcze jednego rzeczoznawc? z zakresu wyceny nowowydzielonych nieruchomo??ci.<< powrót do listy pytań